Draudzes mācītājs Reinis Bikše

Jēzus saka: ’’Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.’’ /Jņ 14: 26-27/
Sirsnīgi sveicu Vasarsvētkos – Svētā Gara nākšanas svētkos. Iespējams, ka Vasarsvētki, starp citiem baznīcas svētkiem, ir grūtāk izprotami un mazāk zināmi, bet tomēr, tie ir tik pat nozīmīgi. Šodien piepildās Jēzus dotais apsolījums – Svētā Gara nākšana pār draudzi.

Kā to varam piedzīvot un ko Svētais Gars dara manā dzīvē? 

Toreiz pie apustuļiem un pirmās draudzes piepildījās Jēzus dotais apsolījums un nāca aizstāvis, Svētais Gars. Piecdesmitajā dienā ’’mācekļi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu.’’ /Ap.d. 2:1-4/ Svētais Gars, Trīsvienības viena no personām, kura iziet no Tēva un Dēla, nāk pie mums. Cik brīnišķīgi svētki, jo caur Savu Garu Dievs pats ir apsolījis būt ar mums kopā. Kā mēs to piedzīvojam? Dieva vārds dod mums atbildi, ka Svētais Gars ir kā vējš, to neredzam, bet to sajūtam, tas darbojas kristiešos. Svētā Gara nākšana ir neatraujami saistīta ar pārmaiņām, kas cilvēku pilnībā izmaina.

Apustuļu darbu grāmatā, otrajā nodaļā, Pēteris, Svētā Gara vadībā saka pirmo sprediķi jūdiem. Tur notiek kas neticams, mācekļi, kuri baidījās, saņēmuši Svēto Garu, varēja drošām sirdīm apliecināt Jēzu. Pēteris, nebaidīdamies apliecina Jēzu Kristu kā Dieva Dēlu un pestītāju, kurš ir miris un augšāmcēlies par mūsu grēkiem mūsu labā. Tur piepildās Svētā Gara darbs – mācīt un atgādināt. To varam piedzīvot lasot Dieva vārdu un esot draudzē, ka Vārds kļūst dzīvs un uzrunā mūs.

Pēteris turpina, sludinot patiesību, kas grēcīgajam cilvēkam nav patīkama: „Tad lai viss Israēla nams zina un nešaubās, ka Dievs Viņu ir darījis par Kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā.” Svētā Gara uzdevums ir mūs vadīt, atklājot to, kādi mēs esam – miruši savos pārkāpumos un grēkos. Grēks šķir mūs no Dieva un apustulis Pāvils ļauj to ieraudzīt līdz galējai konsekvencei, sakot: „mēs esam miruši Dievam. Mums ir iedzimtais grēks un mēs novēršamies no Dieva.”

Tas mūs sāpīgi skar un varam jautāt: „Ko, lai mēs darām?” Svētais Gars ved mūs pie Jēzus Kristus: “Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku.” /Jņ 1:29/ Viņš ir mūsu vietā brīvprātīgi un nevainīgi miris, lai mēs tiktu glābti. Jēzus mira un augšāmcēlās, lai mēs ticībā dzīvotu šo jauno dzīvi.

Pēteris Svētajā Garā dod atbildi un aicina klausītājus kristīties –  “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. ” Svētais Gars ir dots ikvienam, kas pēc Jēzus pavēles tiek kristīts Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tā ir labā vēsts „Evaņģēlijs”, kur Dievs rīkojas savā mīlestībā un žēlastībā: „Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!”

Kopš pirmajiem Vasarsvētkiem, Svētā Gara darbs nav mitējies, tas aizvien ir izliets un dots baznīcai caur kristības sakramentu ikvienam. Kristībā mēs topam par Dieva bērniem un esam aicināti palikt draudzes kopībā: „un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. ” /Apd. 2:42/