Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše

Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. 

Šajā svētdienā mēs svinam Vasarsvētkus – Dieva Svētā Gara nākšanas svētkus. Apustuļu darbu grāmatā varam lasīt, kā Jēzus dotais apsolījums piepildījās pie apustuļiem, pie pirmās draudzes. Kad Vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu” /Ap.d. 2:1-4/

Dievs runā atklāti par Svēto Garu un ir apsolījis sakot: Tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu” /Jl 3:1/, to apliecina arī Jēzus saviem mācekļiem:Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā,” /Jņ. 14:25/. Runājot par Svēto Garu, tiek lietots ebreju vārds „Ruach” – vējš, elpa. Bez elpas cilvēks nespēj dzīvot un tāpat arī Kristus miesa – draudze nevar būt dzīva, ja tajā nav Svētā Gara. Cauri gadsimtiem baznīca ir svinējusi Svētā Gara nākšanu, jo bez Viņa tā būtu nedzīva. Bez Svētā Gara, apustuļiem būtu palikušas tikai skumjas par šķiršanos no Jēzus un atmiņas par kopā pavadīto laiku ar Viņu, bet nākot Svētajam Garam, viņi varēja apliecināt augšāmcelto Jēzu. Svētais Gars uztur draudzi dzīvā ticībā. Cik skumji, ja nākas dzirdēt šādas runas: „Toreiz mēs piedzīvojām, mēs bijām sadraudzībā, mēs bijām draudzes kopībā, bet tagad…”Ja šodien man jautātu:„Kā tev iet ticības dzīvē?” vai man būtu ko atbildēt?

Svētais Gars ir nācis, lai draudze būtu dzīva, lai ikkatrs kristietis sadzirdētu un tiktu Svētā Gara vadīts. Jēzus teica: Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. ” /Jņ. 14:25 /

Tomēr tas ir arī noslēpums, kuru mēs nevaram pieprasīt iegūt sev. Dievs to dāvā pēc sava labā prāta. “Jo caur Vārdu un sakramentiem kā instrumentiem tiek dāvināts Svētais Gars, kas – kur un kad Dievs to grib – rada ticību tajos, kuri uzklausa Evaņģēliju, tas ir, ka Dievs taisno tos, kas tic, ka viņi žēlastībā tiek pieņemti nevis viņu pašu, bet Kristus nopelna dēļ. “ /Augsburgas apliecības 5. artikuls/

Svētais Gars lieto žēlastības līdzekļus – Dieva vārdu un sakramentus! Saņēmuši Dieva žēlastību, mēs esam aicināti būt piepildītiem ar to. Apustulis Pāvils aicina būt Svētā Gara pilniem:bet topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs. ” /Ef 5:18-19/

Ar ko lai salīdzinām Svētā Gara darbu kristieša dzīvē? Ja drīkstam to salīdzināt ar buru kuģi, tad Svētais Gars ir vējš, kurš vienīgais spēj tevi vest pie Dieva. Cik skumīgi, ka tik bieži netiek uzvilktas buras – netiek lasīts Dieva Vārds, tas netiek pārdomāts un netiek paturēts sirdīs. Ja atstājam novārtā dievkalpojumus, vieglprātīgi izturamies pret Dieva balsi mūsu dzīvē, tad nevaram tapt Svētā Gara piepildīti. Dievs Svētais Gars pūš vienmēr vienā virzienā, tas ir patiesības virziens. Dažkārt mūsu ticības dzīve šķiet noplakusi, apstājusies, jo cenšamies „stūri” pagriez izdevīgi sev. Kad kuģis tiek pagriezt prom no vēja, tas lēnām apstājas. Jēzus saka: Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.”/Jņ. 16:13/

Vai mana dzīves stūre ir pagriezta pēc Dieva vārda? Dievs vēlas tavu dzīvi pagriezt patiesības ceļā. Jēzus saka: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” Patiesības ceļš vienmēr ir dzīvības ceļš. Varbūt tava sirds baidās doties patiesībā, jo tas atklās nepatīkamas lietas. Te mēs varam atcerēties Jēzus stāstīto līdzību par pazudušo dēlu. Viņu sagaidīja mīlošs Tēvs, kurš rīkojās mīlestībā,” tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. ” /Lk.15:20/ Dievs savus bērnus mīl un Viņš patiesību vienmēr saka mīlestībā. Jēzus aicina nākt pie Viņa, „visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma.”/ Ef. 5:13/ Ticībā uz Jēzu Kristu, mēs saņemam grēku piedošanu, Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības. /Ef.1:7/

Vasarsvētkos svinam atkal no jauna Dieva Svētā Gara nākšanu pie draudzes. Jēzus saka: „Nāc!” Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.  /Atkl. 22:17/ Āmen !