Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše

Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā.  Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts…

Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks:  jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.  /Lk. 2:3-4,10-11/

Mīļā draudze, šajos Ziemassvētkos mūsu skats ir pievērsts ģimenei un tam, kā Dievs tajā ienes lielu prieku. Kopš Kristus dzimšanas, mēs visi esam liecinieki kādam lielam brīnumam. Toreiz Jāzeps un Marija devās ceļā valsts izdotās pavēles dēļ, lai pierakstītos dzimtajā pilsētā. Kopš Kristus dzimšanas, katru gadu miljoniem cilvēku visā pasaulē dodas tālā ceļā, lai Ziemassvētkos būtu kopā ar ģimeni. Tā nav kāda pavēle, bet cilvēki savās sirdīs jūt vēlmi būt kopā ar saviem tuviniekiem, būt tur, kur esi pieņemts, mīlēts un gaidīts.

Jāzeps ar Mariju dodas garajā ceļā uz dzimto pilsētu Bētlemi, lai pierakstītos. Jāzeps ir cēlies no Dāvida nama un Dievs bija devis apsolījumu, ka no tā nāks Pestītājs. Ģimenei vajadzētu būt vietai, kur mēs tiekam mīlēti un mācīti iepazīt Dievu. Pie katra bērna, kas ienāk pasaulē, Dievs ir teicis savu „Jā” vārdu, „es vēlos, lai tu dzīvotu. Tev ir kāds mērķis dzīvē.” Ģimenē mēs mācāmies uzdot jautājumu, no kurienes es nāku, kam dodos pretim.

Ir ģimenes, no kurām mēs varam mācīties un iedvesmoties. Bet ne vienmēr ģimene ir tāda, kādai tai būtu jābūt. Latvijas statistika nav iepriecinoša ar pārāk daudz šķirtām ģimenēm. Daudz bērnu uzaug bērnu namos, vecāku pamesti. Bieži vecākiem nākas strādāt vairākās maiņās, lai nopelnītu un neatliek laika bērniem. Daudzās ģimenēs jāpiedzīvo naids, strīdi, vienaldzība, izmisums, atkarības utt.

Arī Jāzeps ar Mariju piedzīvo dzīves realitāti. Dzimtajā pilsētā vienīgā vieta, kur viņi var palikt, izrādās ir kūtiņa. Kur lai piedzīvo Ziemassvētku patieso prieku? Vai ir kāda cerība, kas mums dota?

Jā, mums ir dota cerība un glābšana. Jesaja saka: „Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.” /Jes. 9:5/ Jāzeps un Marija piedzīvo Dieva brīnumaino darbu pie viņiem. „Un, tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. ” Esot tajos apstākļos, kādi bija viņiem, Dievs tur piepildīja savu apsolījumu. ’’Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī.’’

Tā ir vēsts, kas skan mums visiem. Eņģelis tiem sacīja: „ …es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm” /Lk 2:10/. Šo prieku mēs varam piedzīvot, ja atsaucamies Eņģeļa vēstij un ejam, vēloties to piedzīvot savā dzīvē. Eņģelis arī vēsta par prieka avotu, pamatu. „…jums šodien ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs” /Lk 2:11/.

Glābējs nāk tur, kur ir nelaime, kur dzīvība ir briesmās. Tur, kur es atrodos, manā sirdī, ģimenē, tur Jēzus vēlas ienākt. Jēzus piedzimst kūtiņā, Viņš ienāk pasaulē pazemīgs. ”Jēzus nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un Savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem.” /Marka 10:45/ Šī glābšana ir vajadzīga ikvienam cilvēkam, jo neviens mēs neesam bez vainas un grēka. Apustulis Pāvils raksta: „Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” /Rom 6:23/

Enģeļa vēstī mēs dzirdējām vārdus: „es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm”. Glabējs ir nācis pie visiem ļaudīm. Arī pie manis un tevis, lai mēs tiktu glābti. To jāpiedzīvo personīgi. Mēs zinām, cik svarīgi glābējam ir dzirdēt katra cietušā balsi. Apustulis Pāvils raksta: „Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. ” /Rom. 10:9/ Tas var būt vienkāršs sauciens: „Jēzu, glāb mani!” Tas tiks dzirdēts, jo Jēzus ir nācis glābt grēciniekus. Viņš mani, grēcinieku, izceļ ārā no grēka, velna un nāves valstības un ieceļ sava mīļā Tēva svētajā valstībā. Mēs esam mīlēti un pieņemti Dieva ģimenē un varam to svinēt draudzē, kopā ar saviem brāļiem un māsām. Tur dzimst patiesais prieks un cerība. Gani, piedzīvojuši brīnumaino vēsti un sastapušies ar Jēzu personīgi, devās mājās „slavēdami Dievu par visu ko bija pieredzējuši.” /Lk.2:20 /

Lai visiem patiesi priecīgi Kristus dzimšanas svētki!