Draudzes gans Hanss Jensons

 

Mīļā draudze!

Priecīgus un gaišus Ziemsvētkus!

Kas tas ir par prieku un gaišumu, ko mēs novēlām?!

Vai lai kāds joks mūs iepriecinātu, vai lai būtu balts un gaišs sniegs?

Protams, ka nē!

Bet kas tas ir par prieku un gaišumu, ko mēs vēlējam?

Ar kādu prieku un gaišumu šie svētki ir saistīti!

Gribu teikt – debešķīgo prieku un debešķīgo gaišumu.

Bērns, kas piedzima Betlēmes kūtī ir no debesīm nācis, Dieva Dēls kļuva cilvēks, Kunga eņģelis no debesīm to vēstīja: “es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā,

kas ir Kristus,Tas Kungs.” Šeit arī tiek minēt Viņa misija: Pestītājs.

Un kā eņģelis teica agrāk Jāzepam sapnī: “Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem.” Viņš nāk, lai atbrīvotu mūs no tā, no kā mēs paši nevaram sevi atbrīvot. No ļaunuma, kas ir mūsos un ap mums, no grēka sekām saistībā ar Dievu, lai atbrīvotu mūs no atstumtības no Dieva, atbrīvotu mūs no bezjēdzības. Grēks ir tas, kas šķir mūs no Dieva, kas traucē mūsu tuvām attiecībām ar Dievu. Tāpēc atpestīšana no grēkiem ir domāta, lai mūs vestu pie tuvām attiecībām ar Dievu, ar mūsu debesu Tēvu.Un to mēs varam piedzīvot caur Jēzu Kristu, kura piedzimšanu mēs svinam. Šī notikuma piedzīvošana ir tā, kas dod prieku un apgaismo mūsu dzīvi šeit ar debešķīgo gaismu.

Eņģeļi priecājas par to un slavē Dievu, kad viņi redz, ka Dieva Dēls, Pestītājs ir dzimis.

Viņi dzied: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.”

Gods Dievam, jo Viņš ir tas, kas ņem iniciatīvu, ka caur sava Dēla misiju Jēzū Kristū piedāvā mieru cilvēku sirdīm, un ar šo savu iniciatīvu, ar šo savu rīcību Dievs parāda savu labo prātu pret mums, savu žēlastību.

Gani dzirdēja šo vēsti savā ikdienas darbā.

Viņi redzēja, ka eņģeļi lielā pulkā pievienojās šai slavas dziesmai “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.”, viņi ieticēja šai vēstij un, paklausot eņģeļu norādījumam, atradu šo bērnu. Tagad viņi dzied to, ko paši ir piedzīvojuši, dzied no sirds to pašu, ko eņģeļi. Debesu prieks ir viņus pārņēmis.

Un tagad iedomāsimies, ka mēs viņus satiekam. Viņi nāk no kūts priecīgi un staro. Un šajā satikšanās brīdī ar viņiem gribu lietot to dialogu, kas ir dziesmā “Eņģeļus mēs dzirdējām”. Pirmajā pantā mēs dzirdām ganu liecību!

(Gani runā, liecina mums!)

Eņģeļus mēs dzirdējām, spožu gaismu redzējām, prieka vēsts mums skanēja, Sirdis līksmas darīja: Gloria, In excelsis Deo, Gloria, In excelsis Deo.

Gloria In excelsis Deo no latīņu valodas nozīmē – Gods Dievam augstībā.

Nākošajā pantā ir mūsu jautājums viņiem un apbrīna par šo Dieva slavēšanu, kas vareni skan.

Mīļie gani, sakiet mums, Kas šis prieka noslēpums? Kalni tālu atbalso dziesmu līksmo, vareno: Gloria, In excelsis Deo, Gloria, In excelsis Deo.

Trešajā pantā gani atbild uz mūsu jautājumu un aicina mūs.

Nāciet, redziet Betlemē, Kūtī, lopu silītē Bērniņš dus visskaistākais, Visu ļaužu Pestītājs. Gloria, In excelsis Deo, Gloria, In excelsis Deo.

Dievs aicina mūs caur ganiem piedzīvot Jēzu Kristu, priecāties par Viņu, priecāties par jaunpiedzimušo bērnu, ieraudzīt to lielo prieka vēsti, kas nāk līdz ar šo bērnu, ieraudzīt, ka Dievs pats nāk pie mums caur šo bērnu. Viņa misija ir ļaut mums piedzīvot Dievišķo prieku un gaišums jau šeit un pēc tam pilnībā debesīs kopā ar visiem svētiem un eņģeļiem.

Ceturtajā pantā mēs kopā ar ganiem piedzīvojam Dieva klātbūtni šajā bērnā, kuru arī sauc Imanuēls – Dievs ar mums. Nākot kopā dievkalpojumā, tas ir īpašā veidā piedzīvojams. Viņš ir mūsu vidū, kad tiek sludināts trīsvienīgā Dieva vārdā, kad mēs uzņemam to ticībā, ka tie nav tikai sentimentāli stāsti, bet realitāte. Tad mēs piedzīvojam satikšanos ar Dievu Jēzū Kristū. Tādā veidā mēs viņu uzņemam savā sirdī, ļaujam Viņam ņemt mājvietu mūsos, mūsu sirds ir tā silīte, kur Dievs ieliek savu dāvanu mums – Jēzu Kristu, un šī dāvana dod šo debešķīgo prieku un gaišumu. Un šī dāvana mums būs par svētību, ja mēs ļaujam Viņam būt par mūsu atbalstu un pestītāju.

Ceļos krītot pielūgsim, Viņu sirdīs ieslēgsim; Debess Tēva dāvana zemei nu ir nodota. Gloria, In excelsis Deo, Gloria, In excelsis Deo.

Tagad mēs esam aicināti būt kā gani, jo “gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija sludināts.” Lai to, ko mēs esam piedzīvojuši satiekoties ar Jēzu, mēs arī ar to dalāmies kā mēs dziedājām pirmajā pantā, un lai šī liecība dod līdzcilvēkiem iemeslu jautāt kā otrajā pantā, un ka mēs kā trešajā pantā aicinām viņu nākt un piedzīvot to pašu ko mēs. Un lai Dievs dod, ka mēs piedzīvojam arī to īpašo prieku, pielūdzot Dievu kopā ar tiem līdzcilvēkiem, ko mēs satiksim!