Draudzes mācītājs Reinis Bikše

Dieva vārdā atrodam aicinājumu, kā kristiešiem priecāties. Piemēram, apustulis Pāvils aicina Tesalonikas draudzi: „Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu.  Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.”/1.Tes16-18/ un Filipiešiem raksta: “Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!” Priecīgi cilvēki vienmēr nes stiprinājumu arī apkārtējiem. Pāvils aicina un atgādina draudzēm, esiet priecīgi.

Apstājoties un palūkojoties uz sevi un draudzi, pamanīsim, ka ne vienmēr esam priecīgi. Pāvila aicinājums priecāties var pat skanēt kā smags uzdevums. Kā lai rīkojamies tad, kad ticības dzīvē esam bēdīgi, noskumdināti. Draudzē ne vienmēr visi esam priecīgi, tad mums ir jāierauga mūsu tuvākais. „Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud.  Turiet vienādu prātu cits pret citu, neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem! ” /Rom 12:15/ Draudze ir Kristus miesa Un, kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi; vai, kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi.  /1.Kor. 12:26/

Tomēr aizvien ir neatbildēts jautājums: „Kas tas ir par prieku, uz kuru apustulis aicina?”. Pirmā lieta, kuru mums ir jāievēro, Pāvils nerunā par laimi, bet par prieku. Laime ir gaistoša lieta, bet prieks, kas nāk no Dieva ir mūžīgs. Grieķu valodā lietotā vārda prieks sakne ir cieši saistīta ar grieķu vārdu „žēlastība”.  Apustulis raksta par prieka avotu: „Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr”.

Prieka avots, kas neizsīkst, ir atrodams Kristū, Viņa žēlastībā. Tas dod atvieglojumu zināt, ka prieks nav pašiem jārada, bet kad to saņemam no Dieva, kā dāvanu.

Kā pirmo prieku mums ir jāmin pestīšanas prieku, kad zinām, ka esam atpestīti un Dieva mīļie bērni.

Otrais prieks ir Dieva Vārds, kuru pārdomājot un kurā dzīvojot mēs piedzīvojam prieku.

Trešais prieks ir piedzīvojams mūsu attiecībās ar Dievu. Pat bēdās un grūtībās varam lūgt un saņemt stiprinājumu. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.  Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.  /Fil 4:6-7/ Patiess prieks ir dzīvot paklausībā un palikt iekš tā Kunga. Jēzus saka: „Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā!  Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā.  To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs” /Jņ 15: 9-11/

Mūsu prieka avots ir neizsmeļams, Tas ir Kristus, tas Kungs. Priecāsimies iekš Tā Kunga.