Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše

„Pārbaudait paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Citādi jūs esat nederīgi.” /2.Kor.13:5/

 

Apustulis Pāvils aicina uz ticības testu. Pārbaudi sevi, vai stāvi ticībā! Viņš turpina rakstot – ja Jēzus Kristus ir tevī, tad tu esi derīgs un stāvi ticībā, bet, ja Jēzus Kristus nav tevī, tu esi izkritis testā un atzīts par nederīgu. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Varam uz to palūkoties no ikdienas piemēriem.

Ārsti iesaka ik pēc pāris gadiem veikt pilnu veselības pārbaudi, veikt analīzes un izmeklējumus, lai pārliecinātos, vai nav kādas slimības, kuras laicīgi ir jāatklāj. Esot nolaidīgiem un nevērīgiem pret savu veselību, tas var maksāt dārgi. Ja vien es būtu ātrāk sācis ārstēties, man būtu kādas izredzes. Vēl kā piemēru mēs varam ņemt automašīnu, kurai katru gadu ir jāiziet tehniskā apskate, lai tā būtu satiksmei derīga. Nevērība pret savu auto daudziem ir maksājusi pat dzīvību.

Tā arī ticības dzīvē ir jāpārliecinās un jāpārbauda, vai stāvi ticībā. Ja neesi ticībā, tad neesi derīgs. Pāvils lieto vārdu ἀδόκιμοί – kas tulkojumā nozīmē – neizturējis testu, neatbilstošs. Ēbreju vēstulē ir teikts: “..bez ticības nevar patikt Dievam. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un, ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā.” Pārbaudi, vai esi ticībā, ne tikai vienreiz, bet tas ir jādara atkal un atkal. Jo, ja Jēzus Kristus nav tevī, tad izrādās, ka esi nederīgs un no Dieva neko labu nevari sagaidīt.

Kā sevi pārbaudīt un ko nozīmē stāvēt ticībā? Lai mēs sevi pārbaudītu, vai stāvam ticībā ir vajadzīga kāda mēraukla, kāds standarts. Šis standarts ir Dieva Vārds, kurš runā par ticību un kurā mēs sevi varam pārbaudīt.

Nemēri sevi pēc citiem! Skolēni mēdz sevi salīdzināt ar citiem klases biedriem. Ja visiem ir sliktas atzīmes, tad arī mana sliktā atzīme ir attaisnojama. Ja visi ir izcilnieki un man neiet tik labi, tad man ir depresija.

Kā ir ar tevi tavā draudzē? Ja draudzē visi dedzīgi un aktīvi ir kādā aktivitātē, bet es nepiedalos, vai tad ar mani kaut kas nav kārtībā? Vai ja draudze ir ticībā kūtra, iekritusi grēkos, vai tad es sevi mērīšu pēc citiem draudzes locekļiem? Ne tā Pāvils aicina sevi pārbaudīt, jo tas vienīgais un augstais standarts ir Jēzus Kristus. Lūkojies uz savu dzīvi un jautā pēc Dieva Vārda, lai tas parāda kāds tu esi un, lai tas apliecina Kristus darbu tevī.

Sauc uz Dievu. “Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu! “ /Ps 139:23-24/ Pārbaudi mani, Dievs, ļauj ieraudzīt manas vainas, kaut arī zinu, ka šis ceļš nav viegls, tomēr Dievs, lūdzu, vadi mani pa mūžības ceļu.

Stāvēt ticībā uz Jēzu Kristu, Dieva Dēlu, kurš ir nācis dēļ manis, miris par maniem grēkiem, augšāmcēlies, lai arī mani augšāmceltu. Ticība, kas glābj, vienmēr paļaujas uz glābēju. Dievs ir devis vienu glābēju, savu Dēlu Jēzu Kristu. Kad es grēcinieks saku: “Kungs Jēzu Kristu, glāb mani”, tad Viņš ir uzticams un glābj.

Apustulis Jānis dod mērauklu: “Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” /1Jņ 1:8-9/ Stāvēt ticībā nozīmē atzīties savos grēkos, tos nepaturēt pie sevis, bet gan uzticēties Kristum, nākt pie Viņa. Tas nozīmē pieaugt ticības dzīvē un nepalikt pasaulē. Jēkaba vēstulē lasām: vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība?

Kā ir ar manu draudzību ar pasauli, vai izdaru kompromisus, noliekot pasauli augstāk par Jēzu? Jānis raksta: “Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības; jo viss, kas ir pasaulē – miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība – tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi.” Stāvēt ticībā nozīmē stāvēt kopā ar Jēzu šajā pasaulē. Tas var maksāt nesapratni un pat noraidījumu no pasaules, bet vienīgi tā ir īsta ticība.

Stāvēt ticībā nozīmē kalpot. Jēzus saka: Ja nu Es, jūsu Kungs un Mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt.  Jo Es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā Es jums esmu darījis. /Jņ 13:14 -15/ Jēzus nāca, lai kalpotu un šo aicinājumu ir atstājis un uzticējis baznīcai, lai arī mēs kalpotu cits citam „mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi. ”/1.Pēt. 1:22/  Mīlestība un kalpošana citiem ir viena no mērauklām, kas apliecina Kristu mūsos. No tā visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.” /Jņ 13:35/ Vai to var redzēt ticības dzīvē, vai tiecos un lūdzu, pat tad, ja man nesanāk, lai varu būt Kristus kalps, būt mīlestībā.

Pārbaudīsim sevi, nākot pie Jēzus Kristus, klausoties Viņa balsī, un tad mēs varēsim teikt: „Es zinu, ka mans Pestītājs dzīvo.“