Mīļā draudze, ar Pelnu trešdienu ir iesācies gavēņa laiks. Tas ir īpašs laiks katra viena ticības dzīvē un visā Kristus baznīcā. Te iesākas ceļš pretim Golgātas Krustam un Jēzus skaidri apliecina: “tāpēc jau Es šinī stundā esmu nācis.” /Jņ. 12:20/, lai “meklētu un glābtu pazudošos” /Lk. 19:10/