9 lūgšanas dienas

Šīs 9 dienas (Novenna), kas ir starp Debesbraukšanas dienu un Vasarsvētkiem noslēdz Lieldienu laika ciklu. Pirmajiem mācekļiem tas bija īpašs laiks, jo Jēzus bija uzkāpis debesīs, bet Svētais Gars vēl nebija izliets pār viņiem. Šajā laikā viņi bija kopā lūdzot.

„Un, tos sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no Manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām. …. Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.” /Ap.d.1:4-8/

Un notika, kad Viņš tos svētīja, Viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs. Bet tie Viņu pielūdza un atgriezās Jeruzālemē ar lielu prieku, un bija allaž Templī, teica un slavēja Dievu /Lk.24:51-53/

Tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās līdz ar sievām un Mariju, Jēzus māti, un ar Viņa brāļiem./Ap.d.1:14/