Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše

Pirmais septembris ir pienācis un daudzi ir iesākuši jaunu mācību gadu. Kādiem tas ir satraukumu pilns pirmais skolas gads, kādi pirmo reizi dosies tālāk prom no mājām, lai studētu, kādiem no mums būs uzdevums palīdzēt mazākajiem mācībās un pat ja kādi no mums neuzsāk mācības, aizvien mēs atceramies, ka visas dzīves laikā esam aicināti mācīties.

Mēs kā Kristus sekotāji arī esam aicināti mācīties. Jēzus aicina mūs mācīties no Viņa. „Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.  Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. ”

Baznīcā un draudzē mums ir dāvāta iespēja, mācīties un pieaugt ticībā, jeb pieaugt Kristū. Apustulis Pāvils raksta: Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu, proti, Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. 

Kā notiek šī mācīšanās? Bieži mēs saņemam daudz zināšanu un ir sajūta, ka esam kā balta lapa, kurā tās tiek rakstītas un rakstītas. Bet vai zināšanu daudzums mums var palīdzēt? Dzīvē nākas pieredzēt, ka lielas un augstas pasaulīgas zināšanas cilvēku nespēj darīt laimīgu. Lai arī pasaule māca: „Iegūsti zināšanas un tad tev būs drošība un laba garantija dzīvei”, tomēr cilvēkiem nākas vilties.

Kur ir tā vaina, vai tās ir zināšanās? Nē! Dievs mūs ir radījis ar vēlmi izzināt un izprast lietas. Apustulis Pāvils norāda, kur slēpjas tā vaina. „Lai neviens sevi nepieviļ! Ja kas jūsu starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība. Jo ir rakstīts: Viņš satver gudros viņu viltībā, un atkal: Tas Kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. – 1.Kor 3:18-19

Pasaulīga gudrība, kas nemeklē Dievu un novēršas no tā ir akla gudrība. Sirds, kura nav sastapusies ar Dievu ir savā būtībā tukša. Pāvils raksta, ka īstenā gudrība ir apslēpta Kristū Jēzū Dievā Dēlā, kurš nāk lai izglābtu un pārveidotu mūsu. Šī patiesā mācīšanās notiek, kad sekojam Kristum. Viņa vārdus liekam pirmajā vietā, tos klausāmies un atsaucamies. Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību. Sal. Pam. 1:7

Nostājoties Dieva Vārda gaismā un patiesībā tur ieraugam savu sirdi pilnu ar grēcīgumu, nomaldīšanos, un lepnību savās zināšanās. Cik labi, ka varam atzīt un teikt: „Kaut visu varētu sākt no jauna.” Patiesā gudrība sākas, kad atzīstamies grēkos: „Kungs piedod man, ka liku savu gudrību pirmajā vietā!” Jēzus saka: „Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” un Dieva vārds apsola: „Redzi, es visu daru jaunu.” Atkl. 21:5”

Izmainīta un mīlestības piepildīta sirds ir gatava lūgt: Dievs, dāvini man tādu sirdi, kas nemitīgi ticībā turētos pie Kristus un lai spēju pieņemt izvēles, pēc Tava prāta.” Novēlu jaunajā mācību gadā, pirmkārt, meklēt Kunga prātu un gribu, tad mēs pieaugsim Kristū. Lai svētīgs jaunais mācību gads!