Jāzeps Bikše

Kristus dzimšana

Vai toreiz Betlēmē nebija jāierodas lielam pūlim, varbūt pat pasaules tautām, lai sveiktu jaundzimušo pasaules Glābēju? Bet patiesība bija tāda, ka tur ieradās tikai gani un Austrumu gudrie.

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, bet cik daudzi Viņu gaidīja? Cik daudzi Viņu satika?

Dievs cilvēkus uzrunā dažādos veidos. Austrumu gudros Viņš uzrunāja caur zvaigzni debesīs. Dieva uzdevums gudrajiem bija meklēt. Dieva Vārds, kas atklāts Bībelē, ir mūsu zvaigzne šodien. Tāpat kā mūsu ceļš pie Dieva, arī gudro ceļš bija tāls un sarežģīts, tomēr viņi atrada. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.

Un, pat ja Dievs mūs uzrunā tik skaidri kā ganus naktī, arī tad Viņš no mums kaut ko sagaida. Viņš vēlas, lai mēs esam vārda darītāji un ne tikai klausītāji. Gani paklausīja Dievam, pameta savus darbus un steidzās pie tā, kas nācis pasaulē.

Jēzus saka: „Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis.”

Nav svarīgi, kā Dievs mūs uzrunā; svarīgi ir tas, kāda ir mūsu atbilde Viņam.

Dieva bērnam bija laiks dzimt, tāpēc Jāzeps un Marija klauvēja pie cilvēku durvīm. Dieva dēls tiešā veidā stāvēja tik daudzu cilvēku durvju priekšā, bet tie neatrada Viņam vietu savā namā un sirdī.

Bet Jēzus saka: „Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.”

Betlēmē bija daudz cilvēku, viņi varēja būt tajā pašā kvartālā, tajā pašā ielā, varbūt mājā, kas blakus kūtij, bet tomēr Kristu nesatikt.

Arī tagad pilsētas, ielas un mājas ir pilnas. Bet kā ir ar tevi? Vai tu esi kūtī pie Dieva dēla? Vai tu esi atradis Jēzus bērnu – tavas dzīves Pestītāju?

Mīļie draugi, tikšanās ar Dieva dēlu pavisam noteikti izmaina cilvēka dzīvi. Dieva vārds saka: „Gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši.” Ja nu jūs nepazīstat šo sajūtu, tad negriezieties uz mājām, kamēr vien neesat Viņu satikuši, jo arī mājās ir kādi, ko Dievs vēlas uzrunāt. Šajos Ziemsvētkos aiznesiet tuvajiem lielāko dāvanu – vēsti par Jēzu Kristu, Dieva dēlu.

„Kunga Gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdī satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu, salauztos darīt brīvus un pasludināt Kunga žēlastības gadu.” (Lk 4:18,19)