Draudzes gans Hanss Jensons.

Kad mēs sākam kaut ko no jauna, tad parasti apņemamies fokusēt uz to galveno, lai pārējās lietas pakārtojas tam. Kad stāvam jauna gada priekšā, mēs varam apņemties atjaunot fokusu uz mūsu galveno uzdevumu. Arī no tā viedokļa ir labi, ka mēs sākam gadu tieši domājot par mūsu galveno misiju, mūsu uzdevumu gan kā atsevišķi indivīdi, gan kā draudze un baznīca kopumā.

Mēs Kristus piedzimšanas svētkos dzirdējām, ka Pestītajs ir piedzimis priekš mums. Ja mēs par to priecājamies, saprotam un piedzīvojam kā kaut ko labu, tad mums vajadzētu būt tik devīgiem un rūpēties par to, ka tas tiktu dots arī citiem tālāk. Tas, ka Viņš ir piedzimis priekš mums, nenozīmē, ka Viņš ir dots tikai mums, bet arī citiem.

 

Jēzus rūpējās par to, lai šī vēsts aizsniegtu mūs, tāpēc Viņš dibināja baznīcu ar pavēli „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas”. Pateicoties tam, ka daudzi ir paklausījuši šai pavēlei, mums ir draudze, kas vēl darbojas mūsu vidu. Un ja mēs esam draudzē, mēs esam arī šajā misijā iesaistīti.

 

Mūsu baznīcā, LELB, mums ir trīs diecēzes un Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers ir atbildīgs par misijas apzināšanu/veikšanu. Viņš šajā sakarā ir uzrakstījis savas pārdomas un ierosinājumus, kas ir kā pielikums mūsu Baznīcas gadagrāmatā un ko daļēji es arī gribu pārpublicēt šeit.

 

Misija ir baznīcas pastāvēšanas jēga. Kristus dotās misijas pavēles piepildīšana ir vissvarīgākais uzdevums katram baznīcas loceklim.

Kā ir ar mani? Ko es varu darīt?

Atbildēsim uz šiem jautājumiem, pārdomāsim, lūgsim un iesim… un darīsim…

 

Kur atrodamies šobrīd?

Vai „bēgļu nometnē”, kur patverties no pasaules?

Vai „karaspēka vienībā”, kas izgājusi cīņā un seko stratēģiskam plānam?

Vai esam gatavi mainīties?

Ja esam gatavi, tad dodamies uz priekšu, balstoties uz Dieva Vārdu un lūgšanām!

 

Dieva Vārds – balsts Nr.1

„Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mat. ev. 28: 18-20)

 

Dieva Vārds – balsts Nr. 2

“Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās… Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs… Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti.” (Ap.d. 2:42-47)

 

Dieva Vārds – balsts Nr. 3

„Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu” (Efez. 4:11-12)

 

Mani atbildes soļi

Ja esmu pārliecinājies, ka patiesi ticu Dieva Vārdam un esmu aicināts tam sekot, man jāizšķiras par iesaistīšanos vienā vai vairākos darbības laukos:

Garīgās pieaugšanas veicināšanā

Draudzes motivēšanā

Darbā ar sabiedrību

Konkrētos misijas projektos

 

1. solis: personīgā garīgā pieaugšana

2. solis: sadraudzības kopšana

3. solis: aktīvo kalpotāju audzināšana

4. solis: draudzes izglītošana misijā

5. solis: būt savas Baznīcas patriotam

6. solis: sabiedriskās un ekumēniskās attiecības

7. solis: jaunu draudžu dibināšana

 

Lai Dievs mums visiem palīdz kļūt par augošu Baznīcu, kurā sirsnīgu uzņemšanu un atbalstu var saņemt katrs, kas ilgojas pēc Dieva tuvuma, izslāpis pēc Patiesības un meklē kristīgo sadraudzību!