Draudzes mācītājs Reinis Bikše

Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu.[..] Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. /Filp 3:7,12/

            Pāvila dzīvē notika kāds liels pagrieziens, kas izmaina visu viņa dzīvi. Sastapšanās ar Kungu Jēzu Kristu, kuru viņš apraksta vēstulē Filipu draudzei. Viss pēc kā Pāvils dzinās un mēģināja sasniegt, tagad viņš uzskata par zaudējumu un mēsliem salīdzinājumā ar Jēzu Kristu. Filipiešu draudzi Pāvils brīdina no jūdiem, kas grib laupīt Evaņģēliju, kurā draudze stāv. Pāvilam ir jārunā par ticību uz Jēzu Kristu, kas nav balstīta uz darbiem un cilvēku pašu nopelnu.

Pāvils bija dedzīgs bauslības ievērotājs.  Viņš sevi uzskatīja par labu cilvēku, par tādu, kas noteikti ir pelnījis nostāties Dieva priekšā. Tā cilvēki sevi maldina, sakot sev, ka ir jau labi, es neesmu grēcinieks, nu vismaz ne tik liels. Kurš var nostāties Dieva priekšā?  Te Dieva vārds saka: “Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa grēku.” /Rom 4:8/ Visi ir grēkojuši un nav neviens, kas būtu bez grēka. Svētīgs var būt tikai tas cilvēks, kam grēks nav pielīdzināts, kuru Dievs ir attaisnojis, apžēlojis.

Dāvids, Dieva vīrs, kurš savā dzīvē bija saņēmis milzīgu Dieva žēlastību un svētību, zināja ko nozīmē krist grēkā un iet cauri grēku nožēlai un patiesi nostāties Dieva priekšā. Dāvids raksta: “Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid!” /Ps.32:2/ Svētīgs ir cilvēks, kas nāk Dieva priekšā bez viltības patiess. Kurš neslēpj savus grēkus un nevēlas Dieva priekšā izskatīties labāks, bet kas atzīst visu savu vainu. Cilvēks, kas nespēlē viltus spēli Dieva priekšā. Vai atceries, kā pie Jēzus kājām tika atnesta laulības pārkāpēja un rakstu mācītāji un farizeji pacēla akmeņus viņu nomētāt? Viņa palika Jēzus priekšā patiesa, un tur varēja skanēt Jēzus vārdi: “Sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis?” Viņa atbildēja: “Neviens, Kungs!” Tad Jēzus sacīja: “Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!” /Jņ 8:10-11/

Gavēņa laikā jo īpaši esam aicināti izsūdzēt savus grēkus, nekavējies tos nest Jēzus priekšā, lai arī tu piedzīvotu: “Kas uz To Kungu cer, to Viņš ietin Savā žēlastībā.” /Ps. 32:10/

Ja nākam patiesi Dieva priekšā, tad esam cilvēki, kam grēki ir piedoti. Visa mūsu cerība ir Jēzū Kristū, VIŅA nopelnā. Tad Dievs apliecina – tu esi žēlastības bērns, jo tu Tici Manam mīļotajam Dēlam Jēzum Kristum. Pāvils un katrs Jēzus sekotājs to apliecina: “Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu.”

Tādēļ Pāvils saka, ka visa viņa dzīšanās un skriešana savā spēkā bija veltīga, jo tikai Jēzus Kristus asinīs esam glābti.

Bet tad Pāvils raksta: “Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus.” /Filp 3:12/ Te ir visu mūsu ticības dzīve, kā sacīkstēs sportistu skats ir pievērts mērķim, tā arī visa mūsu dzīve ir pievērsta Kristum. Kad Kristus mūs ir satvēris savā mīlestībā, mēs nevaram savādāk, kā vien tverties pie Viņa ar visu mūsu vājumu nespēku. Pāvils saka: “Es pateicos mūsu Kungam Jēzum Kristum, kas devis man spēku un uzticējis man kalpošanu, atzinis mani par uzticamu, lai gan agrāk biju zaimotājs, vajātājs un augstprātības pilns, bet Viņš apžēlojās par mani.” /1Tim 1:12–13/

Noslēgumā pārdomām Kaspara Dimitera dziesmas ESMU TAVA NOKLĪDUSĪ AVS vārdi:

Esmu Tava noklīdusī avs
Maz kas šajā dzīvē man vairs savs
Visā ko es domāju un dvešu
Redzu sevi es sev pašam svešu
Gudrība ko pasaule man pauž
Ticību un pieticību lauž
Alkatība skaudība dzēš sātu
Grib lai visi iznīcību krātu
Svētas vienkāršības manī nav
Arī vientiesība dzēsta jau
Sirdsapziņa māj lai Dievā ziedu
Neklausu un baram līdzi dziedu
Miegā sadzirdētais tālais zvans
Loga rāmja krusts pat liekas mans
Iedvesmots es Dievu pielūgt mostos
Svešais mēli sien un gļēvi stostos
Dievs ir viens bet svešajam to daudz
Kārdina ar maldiem prātu žņaudz
Pavēl pielūgt miesu slāpē garu
Dieva vietā paklausīt liek baru
Nomaldījusies ir Tava avs
Spēka nav man pateikt: esmu Tavs
Šaubas neļauj ticībā kļūt brīvam
Dievā dzīvajā būt vienmēr dzīvam
Esmu Tava noklīdusī avs
Un par spīti visam tomēr Tavs
Visu šķīstī Dieva Gara šķīstums
Kristū vien mans patiesums un īstums
Kungs dod vēl rīt
Man laiku sevi izmainīt