Draudzes mācītājs Reinis Bikše

            Kristus mīļotie, Cesvaines evaņģēliski luteriskās draudzes brāļi un māsas!  “Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!” /Ps. 118:24/ Pirms 140 gadiem 1879. gada 14. novembrī tika iesvētīts Cesvaines ev. lut. draudzes jaunais dievnams. Tas ir brīnums un liela Dieva dāvana, ka arī mēs, Kristus draudze, varam būt tajā pašā, Viņa godam celtajā namā.

Ar pateicību varam apliecināt: “Teiciet To Kungu, jo Viņš ir mīlīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!”  Tik tiešām, Dieva žēlastība ir pār mums, lai mūsu sirdis slavē un teic Viņu.

Šī gada 14. novembrī mums skanēja Dieva vārds no 118.Psalma 25.panta: “Ak, Kungs, palīdzi! Ak, Kungs, lai labi izdodas!”. Pārlasot 118.Psalmu mēs redzēsim, cik ļoti lielā mērā tas attiecas un runā arī par mūsu draudzi, par piedzīvoto un par Dieva nolikto cerības un prieka pilno tālāko ticības ceļu.

Mēs varam lūkoties uz šo Psalmu ar mūsu Kunga Jēzus Kristus skatu. Tas ir Psalms, kas tiek lietots Pasha mielasta laikā un, iespējams, tieši šo Psalmu Jēzus ar saviem mācekļiem dziedāja Zaļajā ceturtdienā. Tas iesākas ar apliecinājumu, ka Dieva žēlastība paliek mūžīgi. Cesvaines dievnama iesvētes dienā skanēja apliecinājums par Dieva žēlastību, kas ir mūžīga, par Viņa vārdu, kas ir uzticams un ir aicinājums dzīvot ticībā.

Jēzus šos vārdus apliecina ar patiesu ticību, zinot, ka drīz, pavisam drīz, būs jāiet cauri ciešanu un krusta ceļam. Jēzum, esot tuvu ciešanu ceļam, tie izskan no dziļas ticības un patiesas sirds paļāvības: “Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” 

Arī Cesvaines ev. lut. draudzei, tāpat kā daudziem kristiešiem, bija jāpiedzīvo ticības pārbaudījuma ceļš. Cilvēku ideoloģijas noliedza ticību uz Dievu un atmeta Kungu Jēzu Kristu. Cesvaines dievnams bija izpostīts un pamests. “Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās; jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat.” /1.kor. 3:16/  

Šajā pasaulē aizvien draudze ir tā, kas dodas ticības cīņā. Psalmā lasām iedrošinošos vārdus: “Tas Kungs ir mans stiprums” /Ps.118:14/ un atgādinājumu: “Tas Kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka. Ko cilvēki man darīs?” /Ps.118:6/  Mīļā draudze, Dievs ir mūsu stiprums un Viņš ir ar tiem, kas Viņu bīstas. Ticības cīņu mēs varam uzvarēt, paliekot Jēzū Kristū, tā ir mūsu drošība un pamats. Jēzus saka: “Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.” /Jāņa ev. 15:7/  

Šī pasaule grēku vairs nesauc par grēku, izzūd paklausība Dieva vārdam un sekošana Jēzum Kristum. Aizvien vairāk, cilvēku sirdis ir pildītas ar sevi un ticību māņiem, horoskopiem, ar dzīšanos pēc zūdošām lietām. Dziesminieks Kaspars Dimiters ir teicis: „Dievs mūs grib darīt par baznīcām, mēs sevi par suņu būdām…” Ne jau ārējos akmeņos un celtnēs Dievs mājo, bet Viņš ir nācis, lai mājotu pie mums. “Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo?” /1.Kor. 3:16/. Ticībā un Kristībā uz Jēzu Kristu, mēs tiekam darīti par Dieva bērniem un Viņš mājo pie mums.

Apustulis Pēteris saka: “Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu“ /1Pet. 2:5/ Kāds ir mūsu ticības nams? Vai tas ir Dievam par godu celts, vai tur atskan slavas un patiecības dziesmas, vai tur skan grēku nožēlas lūgšanas, vai tur tiek meklēts un iepazīts Dieva vārds? Vai tas ir nams, kurā ir paklausība un ticība? Nams, kurā stūra akmens nav Jēzus, ir sabrucis un izpostīts nams. Te mums ir jāizsaucas ar Dāvida vārdiem: “Ak Kungs glāb mūs” /Ps.118/ no mūsu kūtruma, mazticības, no maldu ceļiem, no grēka, no nepaklausības.

118. Psalma noslēgumā mēs lasām vārdus: “Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma, Viņš ir mans glābējs.“ Ikviens, kas tic uz Jēzu Kristu un dzīvo Viņā, ir glābts mūžībai. “redzi, Es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un, kas tic uz Viņu, nepaliks kaunā.” Lieldienu rītā, mūsu Kungs Jēzus Kristus, varēja no sirds saukt: “Tā Kunga labā roka ir augstu pacelta, Tā Kunga labā roka dara varenus darbus!” Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu Tā Kunga darbus.”  Jēzus Kristus ir augšāmcēlies un uzvarējis grēku, nāvi un elli. Viņš ir Kungu Kungs un Ķēniņu Kēņiņš.  Dievs saka: “Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs” /Jes.1:18/ un “Jēzū mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības” /Ef. 1:7/

Tā, arī mēs varam stāvēt ticībā uz šiem vārdiem: “Tas ir Tā Kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs.” /Ps.118:23/, tagad un mūžīgi, lai arī kādi laiki nāktu, Viņa vārds paliek uzticams. Tad mūsu sirdis un Dieva nams pildās ar pateicību un slavas dziesmām Dieva godam. “Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!” /Ps.118:24/

Lai ikviens Cesvaines ev. lut. draudzes brālis un māsa, ikviens, kas ienāks Cesvaines dievnamā, ticībā var tikt Kunga Jēzus piedošanas un žēlastības satverts, lai varam teikt: “Slavēts lai ir, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Mēs raidām jums pretī savu svētību no Tā Kunga nama. Tas Kungs ir Dievs, Viņš ir mūsu gaisma. Izraisiet deju vijas, greznojieties paši ar vītnēm un zaļumiem un greznojiet tā arī altāri līdz pat tā ragiem! Tu esi mans Dievs, es Tev pateicos. Es Tevi slavēšu, mans Dievs! Teiciet To Kungu, jo Viņš ir mīlīgs; tiešām, Viņa žēlastība paliek mūžīgi! “ /Ps.118:26-29/ ĀMEN!