Baznīca ir vieta, kas veltīta Dievam un Viņa īpašajam darbam. Tā ir svēta vieta, kas ir atšķirta no laicīgās ikdienas. Tā ir vieta, kur Dieva griba un mīlestība visspilgtāk izpaužas. Tā ir vieta lūgšanai, pielūgsmei, slavēšanai. Tā ir vieta, kur Dievs aicina ļaudis uz kopību, kā Viņš to ir darījis šeit jau vairākus gadsimtus. Ikviens ir aicināts pievienoties! Kas grib dzīvot dzīvi pa īstam visā pilnībā, nepietiek ar maizi vien. To Dievs saka arī caur Svētajiem Rakstiem Bībelē: „Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes”. /Mt. 4:4/ Draudze ir tie, kas sapulcējas ap Dieva Vārdu un sakramentiem, kas piedzimst kristību ūdeņos un barojas ar Dieva Vārdu un Svēto Vakarēdienu.

Kristības

Kā mūsu fiziskā piedzimšana, tā arī mūsu garīgā piedzimšana ir saistīta ar ūdeni. „Mēs esam piedzimuši grēcīgu cilvēku bērni, kristības ūdenī mēs piedzimstam no jauna kā Dieva bērni un mūžīgās dzīvības mantinieki” (no Kristības kārtības). Baznīcā dzimst cilvēki priekš debesīm. Vienīgais veids kā kļūt par Dieva ģimenes locekli ir no jauna piedzimt tajā. Kristība ir tā, caur kuru mēs tiekam savienoti Kristus nāves un augšāmcelšanās notikumā.