Draudzes gans Hanss Jensons

Šis laiks sākas pēc Zvaigznes dienas, kad Gudrie vīri, sekodami īpašajai zvaigznes gaismai, nonāca pie Jēzus un Viņu pielūdza.

Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. /Mt.2:7/

Šī parādība sakrita ar pravietojumiem no Svētajiem Rakstiem. Dievs, kas ir radījis visu – sauli, zvaigznes un visu kosmosu, lika arī šim debesu spīdeklim darboties, lai apgaismotu Gudros vīrus no austrumiem, lai atrastu ķēniņu Ķēniņu.

Atspīdēšanas laika noslēgumā, 40 dienas pēc Jēzus piedzimšanas, vecais Simeons, ieraudzījis Jēzus bērnu Templī, slavēja Dievu ar vārdiem:

„..manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm.”

No šiem vārdiem ir izveidojies nosaukums ‘Sveču diena’, bet šeit fokuss nav uz sveci kā tādu, bet Jēzu, kas ir gaisma, kas apgaismo mūsu dzīves tumšos dziļumus, līdzīgi kā sveces gaisma var izgaismot tumsu istabā. Jēzū varam ieraudzīt, ka Viņš ir tas gaisma, par ko sen bija pravietots:

Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma

Vai mēs ieraugām šo debešķīgo gaismu Jēzū? Vai Viņš ir tā gaisma, kas apgaismo manu dzīves ceļu? Vai mēs sekojam Viņam tur, kur Viņš mūs vada? Vai mēs apzināmies, ka bez Viņa mēs būtu maldījušies, bez orientiera, bez mērķa, bez jēgas? Varbūt mēs esam tik pieraduši pie gaismas, ka esam aizmirsuši, kā bija bez tās?

Lai rūpētos par to, ka šī gaisma nonāktu arī pie mums, tika sūtīti misionāri. „..gaismu apgaismot pagānus” nozīmē, ka Jēzus ir domāts būt par gaismu arī tiem, kas nepiederēja pie Izraēla tautas. Gudrie vīri arī bija ārzemnieki, kas nāca, lai ieraudzītu ķēniņu Ķēniņu. Šie vārdi un notikumi bija par iedvesmu un apstiprinājumu misijas darbiem. Ar ‘misiju’ mēs saprotam to uzdevumu, sūtījumu, ko deva Jēzus: „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas.”

Šī misija turpinās un, arī Cesvaines draudze, ir tajā iesaistīta!

Janvāris – misijas mēnesis

Janvāra mēnesī mēs aktualizējam misiju. Šajā kontekstā vairāk domājām par to, ko mēs darām, lai cilvēki ieraudzītu šo gaismu – Pasaules gaismu Kristu: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” /Jņ.8:12/

Misijas darbs mūsu Baznīcā ir Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera pārraudzībā un ‘Baznīcas gadagrāmatas 2013’ pielikumā bija lasāma viņa vīzija par misiju.

Vēlos vērst jūsu uzmanību uz dažiem misijas darbiem draudzē:

Alfa kurss

Alfa ir pirmais burts grieķu valodā. Kursu nosaukums nozīmē, ka tie ir atvērti arī tiem, kam nav priekšzināšanu par baznīcu vai kristietību. Kursi nenotiek baznīcas telpās, bet citviet, lai dalībnieku justos brīvāk. Aicinu atsaukties dažādos veidos atbalstīt pirmo Alfa kursu Cesvainē. Kontaktpersona – Astrīda Briede (tālr. 26673450).

Luterāņi dzīvībai

Saistībā ar misiju vēlos arī minēt organizāciju „Luterāņi dzīvībai” (www.luteranidzivibai.lv), ko vada evaņģēlists Jānis Diekonts. Tas ir misijas darbs tiem cilvēciņiem, kuri ir sākuši dzīvi mātes miesā, lai arī viņi ieraudzītu pasaules gaismu. Un, piedzimuši šajā pasaulē, ieraudzītu ne tikai sauli, kas spīd dienā, bet piedzīvotu arī to gaismu, kas spīd mūžīgi. Var ziedot organizācijai „Luterāņi dzīvībai” (skatīties mājaslapā), bet arī atbalsts, ko varam sniegt Diekontu ģimenei dažādos veidos ir arī sava veida atbalsts Jāņa darbībai šajā organizācijā.

Tematiskās sarunas Dzelzavā

Sarunas ar mācītāju Dzelzavā iesākās kā mazs misijas projekts pēc daudzām lūgšanām, par īpašu sirdslietu kļūstot Gintai Ludbergai. Vairākas reizes gadā mācītāji tiek aicināti uz tematiskām sarunām, kuras ir atvērtas visiem. Tās ir kļuvušas par satikšanos dažādu konfesiju kristiešiem, kas dzīvo Dzelzavas ciematā. Prieks, ka pēdējos gados mūsu draudzei piepulcējušies jauni locekļi, kas nākuši tieši no Dzelzavas. Aicinu jūs īpaši atbalstīt šo misiju ar savu klātbūtni. Dzelzavieši, kam ir nepieciešams transports, lai tiktu uz dievkalpojumu svētdienās, ir aicināti sazināties ar Gintu Ludbergu (tālr. 26292428).

Janvāris – ekumēnisma mēnesis

No 18.- 25.janvārim visā pasaulē norit Lūgšanas nedēļa par kristiešu vienotību. Kā atsevišķus pielikumus piedāvājam iespēju lasīt no Svētiem Rakstiem un lūgt līdzi kopā ar daudziem, kas tieši šonedēļ dara to šajā nolūkā. Tas ir aicinājums katram savā vietā piedalīties lūgšanu nedēļā, pārdomājot izvēlētos Svēto Rakstu tekstus un lūdzot par kristiešu vienotību. Klāt ir arī nedēļas ietvaros notiekošie pasākumi tuvākā apkārtnē.

Janvāris – pirmais gada mēnesis!

Līdz ar jaunu gadu, nāk arī vajadzība pēc jauniem kalendāriem. Vēl arvien ir iespējams iegādāties Baznīcas kalendāru. Draudzes grāmatu galdā nopērkami Cēsu Sv.Jāņa un Daugavpils Mārtiņa Lutera draudžu izdotie sienas kalendāri ar sava dievnama fotogrāfijām. Arī mēs, Madonas prāvesta iecirkņa garīdznieki, esam iecerējuši izgatavot iecirkņa kalendāru, jo mūsu iecirknī ir tieši 12 draudzes! Katru mēnesi mēs jau īpaši lūdzam par vienu draudzi. Lai arī šogad iecirkņa draudžu kalendāra iecere nav vēl īstenojusies, aicinu jūs savos kalendāros atzīmēt draudzes, par kurām aizlūdzam:

janvārī par Vecogres draudzi; februārī – Bērzaunes dr.; martā – Vietalvas Vissvētākās Jaunavas Marijas dr.; aprīlī – Liezēres dr.; maijā – Madonas dr.; jūnijā – Lubānas dr.; jūlijā – Tirzas dr.; augustā – Vestienas dr.; septembrī – Cesvaines dr.; oktobrī – Ērgļu dr.; novembrī – Kalsnavas dr.; decembrī par Ļaudonas draudzi.

Ar šī gada pirmo ‘Draudzes Vēstis’ numuru gribu arī novēlēt jums piedzīvot daudz no Dieva žēlastības un svētības jaunajā 2014.gadā!