Zemes sāls

Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.  Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. ” /Mat. 5:13-17/

Jēzus uzrunā ļaudis nepierastā veidā. Viņš saka tu esi sāls un gaišums. Vai kāds reiz tā ir tevi nosaucis? Nepierasts apzīmējums, bet Jēzus to attiecina uz viņa sekotājiem un klausītājiem. Draudzei šajā pasaulē ir kāds konkrēts uzdevums dots, būt par sāli un gaišumu. Sāls un gaismas uzdevums ir ietekmēt apkārtējo vidi.

Viens no draudzes uzdevumiem ir liecināt par Jēzus Kristu, nest evaņģēlija vēsti pasaulei. Daniela grāmatā lasām: „Bet sapratīgie mirdzēs kā debesjuma spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi mūžam. ” Draudzes uzdevums ir nest to gaišumu, „kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. ” Jēzus nekur nesaka: “Pārlieciniet cilvēkus”, bet gan aicina sludināt. Tālākais darbs ir Dieva rokās, bet šim aicinājumam ir jāskan caur draudzi. „Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam. /Jņ 1:12/

Otra lieta, kura ir ieraugāma Dieva vārdā, ir kristiešu ietekme sabiedrībā. Vecajā derībā Jeremijas grāmatā 29.nodaļā lasām: „Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kurp Es jūs liku aizvest, un pielūdziet To Kungu par to, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība.” Rūpes un gādība par līdzcilvēkiem nāk no Kristus mīlestības. Jēzus saka: „Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” /Mat.25:40/ Pie Kristus mācekļiem notika kādas pārmaiņas, kas atstāja pēdas viņu ikdienā.

Kāds ir kristiešu uzdevums šajā pasaulē? Jēzus to salīdzina ar sāli. Maza šķipsniņa sāls var padarīt zupu izteiksmīgu un garšīgu. Draudzes uzdevums ir būt par lieciniekiem mūsu ikdienā. Un dažreiz pietiek ar vienu vai diviem kristiešiem, kas stāv savā ticībā, lai notiku kādas izmaiņas. Jēzus mūs iedrošina sakot: „Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt Valstību! ” Arī tad, ja nēsi vairākumā, tomēr Dievs ir ar tevi. Pāvils dod skaistu piemēru attēlojot draudzi, kā Jēzus Kristu līgavu. Līgava ir viena un īpaša Līgavaiņa acīs.

Tomēr Jēzus runā un brīdina, ka sāls var izrādīties nederīga, ja tā vairs nepilda savu uzdevumu. Tas ir aicinājums Draudzei pārbaudīt vai ticība kuru apliecinām ar vārdiem arī ir redzama dzīvē. Pāvils raksta un aicina: “Pārbaudait paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Citādi jūs esat nederīgi.”/ 2.Kor 13:5/ Jautājums vai palieku pie Dieva vārda, pie vienīgās patiesības un to apliecinu ar savu dzīvi. Eiropā aizvien vairāk godā un pat Dieva vietā liek cilvēku tiesības. Tur, kur cilvēks apmierina savu EGO, tur Dieva balss ir traucēklis. Vai Dieva balsij, Viņa vārdam ir autoritāte tavā dzīvē? Vai Dieva vārds ir autoritāte mūsu tautā? Pāvils raksta: „Jo bauslība dod – grēka atziņu.”/ Rom 3:20/ Bauslības uzdevums ir vest pie grēka atziņas, pie sirds sauciena uz Dievu pēc glābšanas.

Jēzus saka: „Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.” /Lk.19:10/ Arī mums Cesvaines draudzes locekļiem Jēzus ir devis šo uzdevumu būt par lieciniekiem mūsu mājās, darba vietā, pilsētā, skolā utt. Apustuļu darbos mums ir dots brīnišķīgs paraugs pirmā draudze, kuri liecināja ar savām dzīvēm. „Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi,  slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti”.  /Apd. 2:46-47/

Dieva svētību vēlot, Cesvaines draudzes mācītājs Reinis Bikše