Draudzes mācītājs Reinis Bikše

“Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu” /Jņ 14:23/

            Vasarsvētkos mēs svinam Svētā Gara nākšanu. “Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas, jūsu vecaji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Arī pār kalpiem un kalponēm Es izliešu tais pašās dienās Savu Garu.” /Jol. 3:1-2/ Dieva apsolījums caur pravieti Joēlu ir piepildījies.

Svētais Gars ir dzīvības gars, bez tā mēs nespējam būt kopā ar Kristu. Jēzus salīdzina mūs ar vīna koka zariem. Dzīvi zari ir tie, kuros plūst koka dzīvā sula. Ticībā uz Kristu mēs esam Viņa vīna koka zari un Svētais Gars dara mūs auglīgus. Mīļā draudze, aicinu izlasīt Apustuļu darbu grāmatas pirmās nodaļas, kur ieraudzīsim  Svētā Gara darbu pie pirmās draudzes.

Svētā Gara spēkā tiek pārveidotas dzīves, tur notiek brīnumi laulībā, ģimenē, darbā, valstī, utt. Svētā Gara vadībā noguruša draudze tiek pārvērsta dzīvā un augošā draudzē. Svētā Gara spēkā tiek piedotas, izlīdzinātas un atjaunotas attiecības. Svētā Gara spēkā Kristus mācekļi ir liecinieki pasaulē. Pirmā draudze līdz Svētā Gara apsolījumam pulcējās aiz slēgtām durvīm, bet, to saņēmusi, droši nesa liecību pasaulei par Jēzu Kristu. Apustuļu darbu grāmatā otrajā nodaļā varam lasīt: “visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu.”

            Kas ir Svētais Gars? Dažkārt ir daudz neskaidrības un pārpratumi. Kādi sagaida brīnumus un spēju tos darīt, lielai daļai Svētā Gara darbs ir neskaidrs. Drošais pamats, kur rast atbildes ir Dieva vārds.

Pirmkārt, Dieva Vārds mums atklāj, kas ir Svētais Gars.  Ticības apliecībā sakām: “Mēs ticām uz Svēto Garu, Kungu un Dzīvdarītāju, kas no Tēva un Dēla iziet.” Svētais Gars ir trīsvienīgā Dieva trešā persona. Dievs caur Svēto Garu ir klātesošs pie ticīgajiem. Tā ir milzīga dāvana, kas mums ir dota, ja varam teikt: “Dievs ir ar mani.” Dievs ir te pat man līdzās. Tas skan nepierasti, bet to Jēzus arī saka: “mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu” /Jņ. 14:23/.  Kā es uzvestos, ja man būtu jānostājas Dieva priekšā? Kā es dzīvotu savu ikdienu, ja Dievs man būtu līdzās? Vai turpinātu dzīvot, kā līdz šim?  Tādēļ Pāvils raksta Efezas draudzei, ka Svētā Gara piepildīta dzīve nav savienojama ar grēcīgu dzīvi. “Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni. “ /Ef.5:8/.  Svētā Gara darbs mūsu dzīvē vienmēr ir saistīts ar ticību uz Jēzu Kristu. Būt sadraudzībā ar Dievu mēs varam tikai ticībā uz Jēzu.

            Tādēļ, otrkārt, ticība uz Jēzu Kristu ir svētā Gara darbs. Jēzus saka:  “Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu” /Jņ 14:6-7/. Svētais Gars izmeklē mūsu sirdis un vada pie patiesības. Dieva vārdā ir teikts, ka varam apbēdināt Dieva Svēto Garu, ja nepaklausām Viņam. Dažkārt man sanāk apbēdināt savu sievu Martu, nepaklausot vai ignorējot viņas teikto. Tas sāpina, ja netiekam sadzirdēti. Dievs Svētais Gars ir mums līdzās. Vai esi paklausīgs Viņa balsij?

Svētā Gara balss uzrunā mūs, un Viņa balsi mēs nevaram sajaukt ar citām balsīm, jo tā ved pie Jēzus Kristus. Svētais Gars runā patiesību par katru vienu no mums, par mūsu dzīvi, bet šī patiesība vienmēr ir kopā ar aizstāvību – ar ticību uz Jēzu Kristu. Kristus mums ir dots, lai Viņa dēļ mums tiktu dota grēku piedošana, un Svētais Gars – lai radītu mūsos jaunu un mūžīgu dzīvību un mūžīgu taisnību. /Augsburgas ticības apliecība III artikuls./ 

Treškārt, Svētais Gars vada mūsu dzīvi. Jēzus saka: “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu” /Jņ 14:23/.  Dieva vārds saka, ka Jēzus dzīvo mūsos (Rom. 8:10), draudze ir Kristus miesa. Svētais Gars liecina par to, ka Jēzus Kristus salīdzināšanas darbs ir pilnīgs ( Ebr. 10-15) un dod liecību mūsu sirdīs, ka esam Dieva bērni. “Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs! “ /Gal. 4:6/. Dievs mūs kā savus bērnus uztur un gādā par mums līdz mēs tiksimies ar Viņu vaigu vaigā.