Draudzes mācītājs Reinis Bikše

Bībele salīdzina ticības dzīvi ar skrējienu. Šis skrējiens nav sprinta disciplīna, bet gan drīzāk to varam pielīdzināt maratona disciplīnai. Pāvils mūs mudina domāt par ticības dzīvi, kas ir visas dzīves garumā.

“Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā, viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu ne kā uz ko nezināmu, es cīnos ne kā gaisu sizdams. Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu atmetams.” 1.Kor. 9:24-27

Varam uzdot jautājumu: Kāds ir ticīga cilvēka dzīves mērķis? Kādēļ mēs skrienam šo ticības maratonu? Dieva vārds mums dod atbildi: “ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat.” Apustulis Pāvils filipiešu vēstulē dod arī skaidrāku norādi, kāds ir tas abalvojums: “es dzenos pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.” /Filip. 3:14/

Apbalvojums ir mūžīgā dzīvība, mūžīgā kopība, sadraudzība ar Dievu. Par to ir rakstīts 2.Timoteja vēstulē 7. un 8. pantā: “Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tikvien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši Viņa parādīšanos.”

Nav svarīgākas lietas par mūžīgo glābšanu caur ticību uz Jēzu Kristu. Kā sportisti stadionā ir pilnībā koncentrējušies pirmajai vietai, tā arī ticībā mēs tveramies pie glābēja Jēzus Kristus. Mūžīgā glābšana ir iemantojama ticībā uz Jēzu Kristu.

Jēzus saka: “Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. ” /Jāņa 15:5/ Pāvils to ļoti labi apzinājās, ka tā ir Dieva dāvana, ne viņa nopelns.  Jēzus mūs uzrunā personīgi aicinot: “Seko Man!”.

Sacensībās neviens neskrien citu vietā, tas nebūtu godīgi un sacensības zaudētu savu jēgu. Ticības dzīvē mēs esam aicināti personīgi. Jēzus ir nācis pie katra grēcinieka, lai to glābtu. Pāvils saka: “Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat.”

Te mums ir jāsaprot – kā ticīgie mēs savā starpā neesam konkurenti. Un mums nav jācenšas ar saviem spēkiem tikt garām citiem. Tieši pretēji Jēzus atgādina: ”Un, ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps.” /Mk. 10:44/

Pāvils mums atgādina, ka Dieva žēlastība, Kristus asinis ir dārgākā dāvana, un ticības aicinājums ir viss svarīgākais aicinājums tavā un manā dzīvē. Tādēļ Pāvils saka: “Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā, viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu.

Dievs mums ir devis brīnišķīgus apsolījumus, ar kuriem mēs tiekam stiprināti un vesti ticībās ceļā, bet Dievs arī brīdina un pārbauda mūsu sirdis. “Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni.” /Ef. 5:8/

Sportisti ir atturīgi no izklaidēm, no neveselīgas pārtikas, viņi norūda un trenē savu ķermeni. Visa viņu dzīve ir pakārtota uzvarai. Pāvils aicina ieraudzīt, kāda ir mūsu dzīve!  Kas valda tavā un manā sirdī? Vēstulē ebrejiem ir teikts: „dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju” /Ebr. 12:1-2/

Dievs mūs aicina nolikt visu smagumu un grēku. “Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību.”/1.Kor. 6:9-10/ Tāpēc ir sacīts: uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus.

Redzi, kā Kungs Jēzus Kristus ved mūs ticības ceļā – kā Gans kurš iet pa priekšu, brīdina, atgriež nomaldījušos un dziedē. Jēzus saka: “Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. ” /Jņ. 10:27/

Pateicoties Dieva žēlastībai un grēku piedošanai, kuru saņemam pie Jēzus krusta Golgātā, mēs varam būt ticības maratonā. Pāvils raksta: “Bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un Viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga, es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis, tomēr ne es, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani. ” /1.Kor. 15:10/

Mēs varam uzdot jautājumu – vai izturēšu, vai spēšu šo ticības maratonu noskriet. Ieklausies, ko Dievs tev atgādina: „tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.” /Filp. 1:6/ Ja Viņš tevi ir aicinājis, tad Viņš arī dos spēku šim ceļam. Ieklausies pravieša Jesaja teiktajā: “Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. ” /Jes. 40:28-31/

Vai pamanīji, ka Dievs nepiekūst un nenogurst? Vai pamanīji, ka mēs drīkstam būt noguruši? Ka mums nav jāliek cerība uz savu jaunību. Cik daudz bērni un pusaudži mums apkārt ir depresijā un spēku izsīkumā. Viņu sirdis ilgojās pēc skaistas nākotnes, bet jau tagad ir jāpiedzīvo izmisums un bezcerība. Sadzirdi, ka spēka avots nav jaunībā. Redzi, ka spēka avots nav mūsu veiksmīgā dzīvē un sasniegumos, jo tās ir ātri zūdošas lietas. Daudzi jauni veiksmīgi vīri un sievas izdeg un sabrūk.

Sadzirdi, ko Dievs tas Kungs saka: “Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu. Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit” /Jer. 29:11-13/

“bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku.” /Jes. 40:31/

Viņa apsolījumi ir uzticami, Viņš dod jaunu spēku, ka varam skriet un nepagurt. Pateicība Dievam!!