Draudzes mācītājs Reinis Bikše

Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā;  un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja,  un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem,  un visi tika piepildīti ar Svēto Garu. /Apd. 2:1-4 /

Mīļā draudze sirsnīgi sveicu, jūs Svētā Gara svētkos.  Ja palūkojamies uz Baznīcas lielāko svētku apmeklējuma skaitu, tad Svētā Gara svētkos parasti dievnami nav tik pilni kā citos svētkos. Un tomēr Svētā Gara svētki ir tikpat svarīgi un nozīmīgi.

Ko mēs svinam šajā dienā? Kā tas attiecas uz katru no mums?

Pirmkārt, Svētā Gara svētkos mēs svinam Dieva trešās personas nākšanu pasaulē. Vasarsvētkos piepildās Dieva dotais apsolījums, kā to reiz pravietoja Joēls: “tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār Saviem kalpiem un Savām kalponēm Es tanīs dienās izliešu no Sava Gara, un tie pravietos. ” /Joel. 3:1-2/ Jēzus mācekļiem sacīja: “Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes.” /Lk.24:49/ Tā ir liela svētība, ja kā mācekļi paliekam draudzē, paklausībā Jēzum, tad tiekam piepildīti ar spēku no augšienes.

Nīkajas ticības apliecībā mēs apliecinām: Mēs ticam uz Svēto Garu, Kungu un Dzīvdarītāju. Bez Dieva Svētā Gara darba nepastāvētu draudze, nebūtu dzīvas ticības. Bez Viņa nākšanas mācekļi nekad nespētu īstenot Jēzus pavēli: “Eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,  tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.” /Mat. 28:19-20/ Šodien mēs varam patiekties, ka Evaņģēlija vēsts ir skanējusi cauri gadsimtiem Svētā Gara spēkā. Tas patiešām ir brīnums, kā Apustuļi un neskaitāmi ticības vīri un sievas, caur vajāšanām un grūtībām ir apliecinājuši Evaņģēlija vēsti un palikuši ticībā uz Pestītāju Jēzu Kristu. Tas ir Svētā Gara darbs, to lasām Apustuļu darba grāmatā: “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.” /Ap.d. 1:8/

Otrkārt, Svētā Gara svētkos mēs svinam ļoti personīgu Dieva tuvumu Svētajā Garā. Jēzus reiz teica mācekļiem par Svēto Garu, ka Viņš ir patiesības Gars un ka Viņš vadīs visā patiesībā. Svētais Gars dara dzīvu Dieva vārdu un caur Dieva vārdu uzrāda mūsu grēkus.  Grēkā kritušais cilvēks nevēlas un negrib runāt par grēku. Svētais Gars runā par patiesību laulības dzīvē, par patiesību atkarībās, par patiesību darba attiecībās, par patiesību vārdos, par  patiesību  finasēs, nodokļu nomaksā, par patiesību eksāmenos utt.. Viņš ved mūs pie Dieva Vārda patiesības. Pāvils raksta Timotejam: “Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.” /2.Tim. 3:16-17/

Apustuļu darbu grāmatā Svētā Gara nākšana ir aprakstīta, kā uguns mēles, kas nāc ar lielu vēja rūkoņu. Dieva vārds to tā atklāj, ka tā patiešām tas notika. Tas mums apliecina cik dzīvi un tieši Svētais Gars darbojas pie ticīgajiem. Kā toreiz Dievs iedvesa dzīvību pirmajos cilvēkos, tā vasarsvētku dienā Svētā Gara spēkā pirmā draudze ir darīta dzīva Dievā. “neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, – kā vien Svētajā Garā.” /1.Kor. 1:15/ Kā uguns, kas šķīsta un tīra mūs no grēka. Bez Svētā Gara darba pie tevis un manis, mēs nepiedzīvotu grēku atziņas svētību, kas ved pie grēku piedošanas svētības Jēzū Kristū. Tāpēc, kā Svētais Gars saka: šodien, ja dzirdēsit Viņa balsi, neapcietinait savas sirdis. /Ebr. 3:7/

Mārtiņš Luters raksta: Es ticu, ka es ar savu paša spēku un saprašanu uz Jēzu Kristu, savu Kungu, nevaru ticēt, nedz pie viņa nākt, bet tas Svētais gars caur evaņģēliju mani aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis, īstenā ticībā svētījis un uzturējis, it kā viņš visu kristīgo draudzi virs zemes aicina, sapulcina, apgaismo, svētī un pie Jēzus Kristus uztur īstenā vienīgā ticībā. Šinī Kristīgā draudzē viņš man un visiem ticīgiem ik dienas visus grēkus bagātīgi piedod un pastarā dienā mani un visus mirušus uzmodinās un man ar visiem ticīgiem iekš Kristus mūžīgu dzīvošanu dos. Tas ir tiešām tiesa.

Treškārt, Svētā Gara svētkos mēs svinam Viņa brīnišķīgo darbu draudzes dzīvē. Apustulis Pāvils raksta: “ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.” /1.Kor. 12:11/ Katru draudzes brāli un māsu Dievs ir apdāvinājis, lai mēs kalpotu viens otram. Prof. Roberts Feldmanis raksta: “Dieva gara dāvanas ir neaptveramas, neizsmeļamas, neskaitāmas. Pie katra, kas nav aizslēgts Dieva Svētajam Garam, tās atrod savu izpaudumu.”. Svētais Gars darbojas tāpat kā toreiz vasarsvētku dienā un ir mums līdzās līdz Laiku beigām. Te kāds piemērs, kas ļauj to labāk saprast. Kamēr tiek būvēta māja ir nepieciešamas sastatnes, tās netiek noņemtas līdz viss ir pabeigts.  Svētā Gara darbs draudzē pastāvēs līdz brīdim, kad reiz būsim pie Tēva debesīs.

Apustuļi ir brīnišķīgs apliecinājums Svētā Gara darbam. Ar Svētā Gara saņemšanu  apsutuļi ar lielu spēku un drosmi pasludināja Evaņģēliju, vēsti par krustā sisto un augšāmcēlušos Dieva dēlu Jēzu Kristu. Pēteris drosmīgi sludina: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.” 

Arī šodien draudzei ir dots tas pats spēks un drosme Svētajā Garā apliecināt Kungu Jēzu Kristu. Un dāvanas lai kalpotu Kristus mīlestībā. ĀMEN.