Draudzes gans Hanss Jensons

Zināt un darīt!

Ir svarīgi uzzināt un iemācīties daudzas lietas. Tomēr zināšanas nav pats mērķis, zināšanas jāturpina lietot praksē. Dažreiz pie vainas nav vis zināšanu trūkums, bet slinkums vai negribēšana darīt to, ko mēs zinām esam pareizi, bet nedarām. Piemēram, daudzi zina kā veselīgi jāēd, bet to nedara; zina, cik svarīgi ir kustēties, bet to nedara; vai zina satiksmes noteikumus, bet tos neievēro. Kāds ir teicis, ja mēs praktizētu to labo, ko mēs jau zinām, daudz kas būtu citādāk, gan mūsu dzīvē, gan pat pasaulē.

Diemžēl tas attiecas arī uz garīgo dzīvi. Ne vienmēr tās ir zināšanas, kas trūkst, bet darīšana; darīt to, ko mēs zinām esam pareizi un nepieciešami veselīgai garīgai dzīvei.

Apustulis Jēkabs mūs aicina:

Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. /Jēk. 1:22/

Arī Jēzus ne tikai pavēl saviem apustuļiem iemācīties to, ko viņš ir mācījis, bet iemācīties to visu turēt!

tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis /Mt. 28:20/

Palīdzība turēt Jēzus pavēles

Mācīt turēt, protams, nozīmē pašam būt par paraugu, īpaši tajā, kā lietot tos līdzekļus, ko Dievs mums ir devis, lai turētu visu, ko viņš mums ir pavēlējis. Dievs ne tikai pavēl, bet arī dod mums palīdzību turēt viņa pavēli. Mums tikai jābūt atvērtiem to saņemt un lietot.

Svētais Gars mums ir dots, lai palīdzētu mums saprast, ko Kristus ir pavēlējis, un viņš arī atgādina mums par to. Ja mēs iegaumējam Dieva vārdu, dzīvojam lūgšanās, tad Svētais Gars arī mums atgādina par Kristus pavēlēm tieši tajā brīdī, kad tas mums ir svarīgi kādā konkrētā situācijā ikdienā.

Apziņai par Dieva klātbūtni un tam, ka mēs nevaram neko noslēpt, vajadzētu mūs apturēt darīt sliktu un motivēt darīt labu. Ja mēs domājam, ka varam kaut ko noslēpt no cilvēkiem un, kamēr viņi neredz, nekas slikts nebūtu darīts, tad Dieva priekša mēs nevaram apslēpt pilnīgi neko.

Apziņai par Dieva lielo mīlestību uz mums un to, ka viss, ko viņš mums ir pavēlējis ir mums par labu, vajadzētu arī mūs motivēt turēt viņa pavēles. Kad to darām, mēs piedzīvojam, ka tas ir mums un citiem par svētību un dod labus augļus. Un pretēji – lai stāvētu pretī kārdinājumam grēkot, der arī domāt par to, ka grēks mums neko labu nedod, grēka augļi ir riebīgi un ved tikai uz postu.

Praktizējot, zināšanas apstiprinās

Pielietojot zināšanas, kas mums tiek dotas, mēs arī piedzīvojam, kā tās darbojas. Zināšanas par veselīgu dzīvesveidu būs manāmas, ja mēs tās pielietosim. Tās praktizējot, patiesība tajā, ko mēs zinām, tiek apstiprināta.

Jēzus arī aicina mūs piedzīvot patiesību viņa mācībā, to praktizējot:

Ja kāds grib darīt Viņa prātu, tas sapratīs, vai Mana mācība ir no Dieva vai Es runāju pats no Sevis. /Jņ. 8:17/

Kad rīkojamies ticībā pēc Dieva vārdiem, tad arī piedzīvojam Jēzus vārdu patiesību.

Tāpēc mācīsimies, praktizējot Dieva pavēles!