Draudzes mācītājs Reinis Bikše

 Mani brāļi, ja kāds jūsu starpā nomaldījies no patiesības un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa, izglābs tā dvēseli no nāves un apklās grēku pulku. 

/Jēk. 5:19-20/

Oktobra mēnesī svinam reformācijas svētkus. 1517. gada 31. oktobrī Mārtiņa Lutera 95 tēzes izraisīja milzīgu pārmaiņu baznīcas dzīvē. Mēs varam jautāt, kas bija tas lielais spēks, kas izmainīja cilvēku sirdis? Ja rūpīgi vērojam Lutera dzīvi, tad ieraugām, ka spēks bija un ir Jēzus Kristus. Klints, uz kuras Luters lika savu ticību. Dzīvais Dieva Vārds, Jēzus Kristus. Luters piedzīvoja, ka Jēzū Kristū ir grēku piedošana un piedzimšana no jauna.

“Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.”  /Rom. 1:17/

Jēzus Kristus miesas – baznīcas uzdevums ir rūpēties, lai evaņģēlija vēsts skan tīri un patiesi, un caur to, lai cilvēki tiktu glābti mūžībai. Redzot tā Kunga namu pilnu negantības, Kristus sirds iedegas un Viņš sūta savus kalpus, lai Dieva nams atkal būtu vieta, kur skan Viņa vārds. Kristus baznīca tajā laikā piedzīvoja daudz aplamas mācības un bija daudz cilvēcīgu rituālu, kas tika nostādīti augstāk par Dieva vārdu un ticību uz Dievu.

“Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas! Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs:” /Ps. 37:4-5/

Mārtiņš Luters bija cītīgs Dieva vārda meklētājs, studētājs un sekotājs Jēzus Kristus balsij. Dieva vārda gaismā jo spilgti bija redzama lielā plaisa starp Dieva vārdu un  reāli notiekošo baznīcā, un tas  izraisīja dziļas sāpes Mārtiņam Luteram. Ja mīlam Jēzu un Viņam sekojam, tam ir jāizpaužas arī mīlestībā un rūpēs par draudzi un pret tuvāko. Jēkabs raksta: „ ja kāds jūsu starpā ir nomaldījies no patiesības un kāds viņu atgriež,ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa, izglābs tā dvēseli no nāves un apklās grēku pulku.” /Jēk. 5:19-20/.  Lutera sirds dega mīlestībā uz Jēzu un līdz ar to arī mīlestībā uz līdzcilvēku glābšanu.

Toreiz baznīcā pastāvēja liela pretruna starp vārdiem un darbiem. Kā pēdējais piliens bija pāvesta Leona X izsludinātā indulgeņču pārdošana jeb grēku atlaides par naudu. Luters to skaidri redzēja, ka Dieva vārds skaidri māca pretējo, ka grēku piedošana ir Dieva žēlastība, ne mūsu nopelns. Tas bija brīdis, kad Luters uzrakstīja savas 95 tēzes – jautājumus, kuri izraisīja teologu diskusijas. Tēzēs apskatītie jautājumi bija tik nozīmīgi un svarīgi katram Kristus sekotājam, ka tas aizdedzināja daudzu ļaužu sirdis. Reformācija – Kristus Baznīcas atjaunošana, atgriešanās pie Svētajiem Rakstiem, pie skaidrā evaņģēlija.

Luteram dažkārt pārmet lielo asumu, ar kādu viņš vērsās pret tā laika nepareizajām mācībām. Taču atcerēsimies Jēzu, kad Viņš templī izdzina tirgotājus un naudas mijējus, arī tur bija asa un tieša rīcība. Jēzus ar pātagu rokā izdzina tirgotājus no tempļa un apgāza naudas mijēju galdus. Kādēļ Jēzus rīkojās tik asi? Jēzus atbild: “Ir rakstīts: Mans nams ir lūgšanu nams, – bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri.” /Lk. 19:46/ Dieva nams ir svēts un tajā nav vietas nekam nesvētam. Svēts, tam ir jābūt nošķirtam priekš Dieva.

Ne tikai baznīcā notiekošais, bet arī katrs kristietis ārpus baznīcas un draudzes ir daļa no Jēzus. Pāvils raksta: “Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo?  Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās; jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat.” /1.Kor.3:16-17/. Dieva nams ir radikāli iztīrāms no visa tā, kas ir nesvēts – no dažādiem konfliktiem ar pasauli, mantkārības, skaudības, apmelošanas, meliem, slinkuma, atkarībām utt…

            Reformācijas svētkos mēs no jauna varam ļaut, lai Dieva vārds uzrāda mūsu sirdīs, kas ir tas nepatiesais un netīrais, ka topam šķīstīti. Dāvids lūdz pēc šīs Dieva žēlastības: “Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu! ” /Ps 139:23-24/

Luters pavadīja daudz gadu lūgšanās, Svēto Rakstu studēšanā un grēku nožēlā. Reformācija nozīmē paklausīt Jēzum: “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi.” /Mat. 4:17/. Patiess miers un piedošana ir saņemama tikai pie Kristus krusta, kurā saņemam Dieva žēlastību. Luters raksta: “Man bija tā, it kā es būtu piedzimis gluži no jauna un caur atvērtām durvīm iegājis paradīzē.” 

Mīļa draudze, lai Dievs mums šajā gadā ļauj visiem piedzīvot atkal no jauna ticības prieku un spēku pastāvēt tikai un vienīgi uz Sola Fide – tikai ticība, Sola Scriptura – vienīgi Raksti, Sola Gratia – vienīgi žēlastība, Solus Christus – vienīgi Kristus un Soli Deo Gloria – vienīgi Dievam gods. Āmen.