Draudzes mācītājs Reinis Bikše

14. Jūlijā Cesvaines draudze atzīmēja mācītāja Alberta Vītola 130. gadadienu. Dieva vārdā lasām: „Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši; vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai! Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. ” /Ebr. 13:7-8/

Dievs aicina pieminēt vadītājus, kuri ir sējuši Dieva vārdu un rūpējušies, lai tas augtu un nestu augļus savā laikā. Vārds „pieminēt” šajā rakstu vietā tiek lietots ar nozīmi turēt dzīvu evaņģēliju, kuru saņēmām. Apdomāt vai dzīvoju pēc Dieva vārda, kuru saņēmu. Apustulis Jānis parāda cik izšķiroši svarīgi tas ir: „Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no sākuma, tad arī jūs paliksit Dēlā un Tēvā. Šis ir tas apsolījums, ko Viņš mums ir apsolījis – mūžīgā dzīvība.” /1.Jņ. 2:25/

Cesvaines draudze ir bagātīgi svētīta ar vadītājiem un Dieva žēlastību, ka cauri gadsimtiem draudze ir pastāvējusi un Dieva vārds ir sludināts. Aicinu, ka mēs kā draudze varam palikt pie evaņģēlija mācības, kuru esam saņēmuši, un slavēt Dievu par Viņa vadību.

Dievs aicina vērot ( rūpīgi vērot, pievērst lielu uzmanību, lai labāk izprastu) Dieva dotos vadītājus . Pirmkārt, tā ir dzīva mūsu draudzes liecība, ja vērojam kā Kristus ir pagodinājies caur draudzes ganiem. Aicinājums ieraudzīt, kā Dievs konkrēti šeit Cesvainē ir vadījis savus bērnus. Mums atklāsies daudzas svētības.

Otrkārt, draudze ir aicināta būt arī par atbalstu, lūdzot par mācītāju, lai Dieva apsardzība un Svētā Gara vadība ir šajā darbā. Dievs aicina būt arī rūpīgiem un vērot vadītāju dzīves rezultātu. Redzēt kādi ir dzīves augļi, vai tie ir Svētā Gara augļi. Pāvils raksta Efeziešu draudzei: “Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība, un pārbaudiet, kas Tam Kungam patīkams.” Arī labākie vadītāji var kļūdīties, to redzam arī pie ticības vīriem. Dāvids grēkoja pret Dievu un to nožēloja. Dievs dāvāja grēku piedošanu. Dieva draudze nav aicināta iztiesāt, bet būt par liecību un atbalstu, lai grēku nasta var tikt piedota Jēzū Kristū. Pāvils raksta: „Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.” /Kol. 3:12-14/

Treškārt, sekot (atdarināt) viņu ticībai! Ticība uz Jēzu Kristu ir tā, kurā ikvienam mums ir jābūt. Dieva vārds saka mums: „Neapslāpējiet Garu, nenicinait pravietošanu; pārbaudait visu; kas labs, to paturiet! Atraujaties no visa, kas ļauns”. Redzētais un dzirdētais vārds, lai nepaliek tikai vadītāja dzīvē, bet es to sāku izdzīvot savā dzīvē.

Noslēdzot, pāri visiem vadītājiem, ganiem ir viens Kungu Kungs – Jēzus Kristus. Viņš paliek mūžīgi, svētīgs ikviens, kas uz Viņu tic. Pateiksimies Dievam par vadītājiem, kas mums ir doti, kas cauri gadsimtiem ir nesuši Dievu vārdu, pateicība tev Jēzu Kristu, ka Tava žēlastība ir mūžīga.