Draudzes gans Reinis Bikše

Jēzus saka: „To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!”

/Jņ 16:33/

Šogad pasaulē plaši atzīmētā Valentīn diena iekrīt svētdienā gavēņa laika pirmajā svētdienā. Un, ja palūkosimies pasaulē un pavērosim, kā tiek svinēta šī diena, mēs ieraudzīsim neskaitāmus veidus, kā cilvēki pauž savas simpātijas, apliecina savu mīlestību un tiecas pēc patiesas mīlestības.

Ja vien pasaule zinātu, ka pirmās nedēļas svētdienas Evaņģēlija teksts runā par patiesas mīlestības ceļu. Jēzus saņem kristību un dzird balsi no debesīm: “Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man labs prāts.” /Mt 3:17/ Viņš iesāk savu kalpošanas ceļu, dodoties tur, kur Dieva Gars Viņu ved. Tas ir tuksnesis nedzīva un tukša vieta un, lai kā mēs gribētu no tuksneša izvairīties, mēs nevaram no tā izvairīties.  Kopš Ādama nepaklausības visi cilvēki ir krituši grēkā, nav neviens, kas nebūtu grēkojis.

Grēks ir mūsu nepaklausība, izvēle, kura attālināja Ādamu no Dieva un aizvien attālina mūs no Dieva. Grēks nošķir mūs no svētā un taisnā Dieva un mūsu sirdīs ir tukšums, kuram jātop piepildītam.

Velns aizvien vēlas cilvēku novērst no satikšanās ar Dievu apšaubot mūsu piederību Dievam. Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi.” Kristībā mēs esam darīti par Dieva bērniem, tomēr velns apšauba Dieva labestību. Ja tu esi Dieva bērns, tad tev pienākas labāka dzīve, labāka sieva/vīrs, labāks darbs, iztika utt.. Jēzus atbild: “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.”

Otrā kārdināšanā Jēzus tiek aicināts rīkoties izaicinoši pret Dievu. Doties tur, kur Dievs neaicina, kur nevar būt Viņa svētība. Jēzum bija iespēja tikt pasargātam no briesmām, bet tas nebija Dieva noliktais ceļš. Jēzus tam sacīja: “Atkal stāv rakstīts: Dievu, savu Kungu, tev nebūs kārdināt.” Nesteigsimies, bet sadzirdēsim Dievu mums sakām: „Nesteidzies, Tu esi mans mīļais bērns, ļauj Man tevi vadīt.”

Trešā kārdināšanā Jēzum tiek piedāvāta visa pasaules vara, tikai ar vienu noteikumu, ja Viņš metīsies sātana priekšā un to pielūgs. Lepnība spēj daudzas cilvēku sirdis padarīt nedzirdīgas un nejūtīgas. Jēzus skaidri redz, kas zem tā slēpjas un saka: “Atkāpies, sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot.”

Mums ir dots vārds, kurā mēs saņemam patiesu drošību. Kristus saka:”Patiesi, patiesi Es jums saku: kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. ES ESMU dzīvības maize.” /Jņ 6:47-48/ Jēzus devās krusta ceļā, lai mums būtu droša paļāvība uz Viņu. Dievs nav tālu mūsu ciešanās, Viņš ir sūtījis savu Dēlu ciešanās un kārdinājumos, lai būtu mums blakus. „Jo tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.”

 

Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. /Jņ 15:13/