Astrīda Briede

No 31.jūlija līdz 2. augustam Cēsīs notika LELB 3. Baznīcas dienas. “Es ESMU dzīvības maize”/Jņ.6:48/ – ņemiet un ēdiet” – ar šādu moto kopā pulcējās ap 700 dalībnieku (no mūsu draudzes bijām 3), 48 draudžu mācītāji un 110 brīvprātīgie kalpotāji. Liels prieks par mūsu Regīnu un Līgu, kuras bija aktīvā kalpošanā.

Kā jau Inga Reča augusta “Svētdienas Rīts” numurā minēja, šo trīs dienu programma bija iespaidīga un ļoti bagāta. Notika daudz dažādas darbnīcas un aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem “dažādām gaumēm un dažādiem dvēseles stāvokļiem”. Lekcijas un priekšlasījumi, koncerti, kino un teātris, sarunas un fiziska izkustēšanās, paneļdiskusija, dažādas nodarbības jauniešiem un bērniem, ekskursijas… Galu galā – jaunas iepazīšanās un atkalredzēšanās prieks ar brāļiem un māsām Kristū. Pāri visam – kopīgi svētbrīži, Gaismas ceļš, Tezē lūgšanu vakars un kopīga Svētā Vakarēdiena baudīšana.

Neraugoties uz visu labo un pozitīvo, ko varējām piedzīvot, tomēr ir skumji par to, ka mūsu bija tik maz. Daudzi jautā – kāpēc? To mēs varam jautāt ne tikai par Baznīcas dienām. To var jautāt arī ikdienā, kāpēc tik maz mēs sanākam kopā uz dievkalpojumiem, kāpēc tik maz ir to, kas nākam kopā, lai lasītu un pārdomātu Dieva Vārdu, kāpēc tik maz ir to, kas patiesi grib sekot Kristum? Cik bieži mēs savās dzīvēs novēršamies no vissvarīgākā un pievēršamies laicīgām, pasaulīgām lietām, atrunājoties ar laika un līdzekļu trūkumu, vai atrodam citus iemeslus. Bet ir tikai viens jautājums – vai es patiesi gribu sekot Kristum? Vai vēlos Viņu piedzīvot savā dzīvē?

Baznīcas dienās mācītājs Rolands Eimanis savā lekcijā “Žēlsirdība – kristieša garīgais pienākums” atgādināja par 21 pavēli, kas mums dota Jaunajā Derībā.

1) Mīliet cits citu. /1.Pēt.1:22; 1.Jņ.4:7/

2) Piedodiet cits citam. /Ef.4:32; Kol. 3:13/

3) Kalpojiet cits citam. /Gal.5:13; 1.Pēt.4:10/

4) Esiet viesmīlīgi cits pret citu. /1.Pēt.4:9/

5) Celiet ticībā cits citu. /Rom.14:19/

6) Nenopūtieties cits pret citu. /Jēk.5:9/

7) Aizlūdziet cits par citu. /Jēk.5:16/

8) Sveiciniet cits citu. /Rom.16:16; 2.Kor.13:12; 1.Pēt.5:14/

9) Paciešat cits citu.

10) Netiesājiet cits citu. /Rom.14:13/

11) Neaprunājiet cits citu. /Jēk.4:11/

12) Nekožaties un neaprijiet cits citu. /Gal.5:15/

13) Neizaiciniet un neapskaudiet cits citu. /Gal.5:26/

14) Saticīgi gādājiet cits par citu. /1.Kor.12:25/

15) Neatstumiet cits citu.

16) Pamāciet un paskubiniet cits citu. /Rom.15:14; Kol.3:16; Ebr.3:13/

17) Esiet paklausīgi cits citam. /Ef.6:4; 1. Pēt.5:5/

18) Izsūdziet grēkus cits citam (draudzes iekšienē). /Kol.3:13; Jēk.5:16/

19) Nemelojiet cits citam. /Jēk.3:14; Kol.3:9/

20) Esiet laipni un žēlsirdīgi cits pret citu. /Ef.4:32/

21) Ieprieciniet cits citu./ 1.Tes.5:11/

Pārlasot tās mēs katrs esam aicināti pārdomāt divas lietas. Pirmkārt, vai esi to darījis draudzē citiem, otrkārt, vai esi to draudzē saņēmis.

Tās visas ir pavēles. Tās nav lietas, ko esam aicināti darīt tad, ja iznāks laiks. Vispirms šīs un tikai tad viss pārējais.

Mēs visi Kristu pieredzēt varam tikai kopībā, kad mēs pārvarēsim savu neuzticību, un ar vienotu mērķi saslēgsim savas dāvanas kopīgā kalpošanā.

Lai Dievs mums uz to palīdz!