Palīgmācītājs Reinis Bikše

Pārdomāt savu ikdienu, kas tajā ir pārlieku daudz, kas pārņem un nomāc Dieva Vārdu un neļauj tam nest augļus. Kuri ieradumi tavā dzīvē nepagodina Dievu?

Jesajas grāmatā lasām: “Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda Man patīk, proti: kad atraisa jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu pleciem ikkatru jūgu? Vai ne tā? Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no sava tuvāka, tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga godība tevi pavadīs.“

Dievs vēlas pārmainītas un atbrīvotas sirdis no jūga un ikkatrām važām. Šajā gavēņa laikā varam nākt Dieva priekšā, lūdzot pēc pārmaiņām mūsu sirdīs un nepaiesim garām mūsu tuvākajam.