Draudzes gans Reinis Bikše

Un, kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: “Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot.”Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu. Bet, to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija sludināts.  

Lūkas evaņģēlijs otrā nodaļa 15-20.

Sirsnīgi sveicu Kristus dzimšanas svētkos! Priecājies no sirds, Pestītājs ir dzimis! Gani ir pirmie liecinieki, lielajam notikumam Dieva Dēla nākšanai pasaulē. „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību”. Labā vēsts tiek pasludināta ganiem, vienkāršas profesijas pārstāvjiem, kuri piedzīvo eņģeļu kori un vēsti par Pestītāja dzimšanu. Mēs piedzīvojam, kā sirdī dzimst klusa cerība un ilgas sastapt un piedzīvot dzirdēto vēsti par Pestītāju.

Ziemassvētkos dzirdējām brīnišķīgas kora dziesmas un Labo vēsti par Pestītāju, kurš nāk pazemībā noliekdamies pie mums. Pestītājs nāk mums tik saprotamā veidā, kā bērns un mūsu glābējs: „Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!” Fil 2:7-8.

Mēs līdz ar ganiem varam piedzīvot sastapšanos ar Pestītāju? Vai dzirdēji šodien mums Pestītājs ir dzimis! – Tā gani pārrunāja dzirdēto vēsti un arī mēs savā ģimenē varam pārrunāt, ko nozīmē, ka Pestītājs ir dzimis mums. Kur manai ģimenei tik ļoti ir nepieciešama palīdzība? Kur esam ievainoti un nesam sāpes un izmisumu un sirds saucienu pēc Glābēja. Ja esi viens, tad neskumsti un ļauj skanēt eņģeļa vēstij tavā sirdī, lai tā izskan tavas sirds dialogā ar Jēzu Kristu. Eņģeļa vēsts stāsta par lielu prieku.

Doties ceļā ar ganiem: “Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot.” Dieva vārds, Viņa apsolījums veda ganus pie sastapšanās ar Jēzu Kristu. Šis ceļš cilvēcīgi bija nesaprotams. Dieva Dēls dzimst kūtī, vai tiešām tā ir patiesība. Kungs Dievs, es paļaujos uz Tavu vārdu un izvēlos tam sekot. Gani, uzticoties eņģeļa vēstij, piedzīvo vārda piepildījumu: „Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu. Bet, to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu.”

       Novēlu šajos Ziemassvētkos sadzirdēt un atsaukties Labajai vēstij un piedzīvot sastapšanos ar mūsu Pestītāju Jēzu Kristu.

C.R.Swindoll ir rakstījis: „Kad dāvanu ietinamais papīrs un lentes ir jau novietoti atkritumu tvertnē, kad silītes makets ir nolikts atpakaļ bēniņos, kad radi un ģimenes draugi ir pateikuši atā un kad māja ir tikpat tukša, cik tukšs jūties tu … ir Viens, kurš gaida, lai varētu piepildīt tavu sirdi un atjaunot tavu cerību. Viņš bija Tev līdzās 24. decembrī un Viņš ir turpat arī divdesmit sestajā.”