Draudzes mācītājs Reinis Bikše

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

Kristus augšāmcelšanās vēsts atskan agrā rītā, kur tikko austošā gaisma ir pirmā lieciniece tukšajam Kristus kapam. Kristus augšāmcelšanās vēsts, tāpat kā katrs jauns rīts, atspīd pamazām līdz tiek apgaismots it viss. Katrs jaunas dienas rīts kopš Lieldienām ir piepildīts ar prieka un cerības vēsti: „Kristus ir augšāmcēlies”.

Dieva vārdā to lasām un nomanām, kā sievas augšāmcelto Kungu nesastop uzreiz. Ir nepieciešama vēsts, kas aizved līdz patiesai gaismai, līdz augšāmcelšanās personīgam piedzīvojumam. (Jēzus saka: ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” Jņ 8:12) Sievas, kuras pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, gāja uz kapu bija pirmās, kuras dzirdēja augšāmcelšanās vēsti. Pie viņām ieraugām, ka augšāmcelšanās vēsts atskan, pirmkārt, pie tiem, kas savās bēdās satriekti meklē Jēzu. Pestītāju nevar sastapt tie, kuri ir apmierināti ar sevi un piepildīti ar šīs pasaules bagātībām. Augšāmcelšanās vēsti un Pestītāju sastop tie, kuru dvēseles raud un meklē Kungu Jēzu. (Jēzus saka: Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Mat. 11:28)

Viņas esot ceļā runāja savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?” Sievas ceļā sastapās ar kādu problēmu, kuru viņas nespēja savā spēkā atrisināt. Lielais kapakmens bija priekšā Jēzum. Vai arī tavā sirdī ir kāds liels grēks, kas šķiet nepiedodams. Kāds pāri darījums, kas nepārtraukti liek sirdij sažņaugties dusmās un aizvainojumā. Vai arī tu esi pāri darījis citiem un nu šīs grēka sekas vairs nevar labot? Tā sastopam vēl kādus uzskatus, kas apgalvo, ka loģiski domājošam cilvēkam augšāmcelšanās ir neticama lieta. Varbūt tas ir neticības lielais akmens. Apustulis Pāvils dod atbildi: „Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem. un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem.” 1Kor. 15:3-4 Vienīgi Svēto Rakstu gaismā mēs spējam saprast Jēzus augšāmcelšanos un ticībā būt pārliecināti par šo patiesību. Tad neapstājies pie savām domām, bet līdz ar sievām pacel acis uz Krustā sisto un redzi – „akmens jau novelts.

Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās. Tukšais kaps ir Jēzus augšāmcelšanās liecinieks, tur Eņģeļa vēsts izskan ar lielu prieku un varenu atbalsi: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to vietu, kur Viņu nolika;Viņš ir augšāmcēlies un uzvarējis nāvi. „Piepildās vārds, kas rakstīts: Nāve ir aprīta uzvarā… paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” 1Kor. 15:54