Draudzes mācītājs Reinis Bikše

 Kas ir Pļaujas svētki?

„Pļaujas svētki ir pateicības svētki, kurā baznīcas ļaudis pateicas Dievam par Viņa dāvāto svētību zemei un par tās nestajiem augļiem.  

Pļaujas svētkos draudzes nes uz dievnamu pašu sarūpētus augļus un dārzeņus, ziedus vai maizes kukulīšus, kurus novieto uz dievnama altāra. Daudzviet, jau krietnu laiku pirms Pļaujas svētkiem, cilvēki tiek mudināti ziedot izaudzētās dabas veltes, lai iepriecinātu mazturīgākos draudzes locekļus.

Pļaujas svētku dievkalpojumos sacītie sprediķi aicina pateikties par bagātīgo ražu, kā arī pārdomāt to, kāda ir bijusi sēkla, ko esam dēstījuši attiecībās ar Dievu un līdzcilvēkiem. Tā kā cilvēks bieži vien ir paradis sūroties un bēdāties, Pļaujas svētki mudina neaizmirst pateikties Dievam par savu nodrošināto dzīvi, pajumti, iztiku u.tml. lietām.” /LELB mājas lapa/

Kāpēc mēs svinam pļaujas svētkus? Dievs jau Vecajā Derībā aicināja izredzēto tautu svinēt un pateikties par ražu, kas ievākta: „Un tev būs šajos svētkos līdz ar saviem dēliem, savām meitām, saviem kalpiem, savām kalponēm un levītiem, kā arī ar svešiniekiem, ar bāreņiem un atraitnēm, kas dzīvo tavos vārtos, priecāties, tev būs šos svētkus svinēt septiņas dienas Tam Kungam, savam Dievam, tanī vietā, ko Tas Kungs izraudzīs, jo Tas Kungs, tavs Dievs, tev svētīs gan visu tavu ražu, gan arī ikvienu tavu roku darbu; tāpēc tev būs no visas sirds priecāties. ”/ 5.Moz. 16:14-15/

            Dievs caur šiem svētkiem aicināja tautu ieraudzīt, ka zeme, kas nes ražu un augļus, ir Dieva dāvana. Ražu var ievākt tikai tad, ja tai ir bijuši labvēlīgi laikapstākļi. Šogad daudz lauksaimniekiem nācās piedzīvot gadu, kurā biežā lietus dēļ cerētā raža neizdevās. Nevaru precīzi pateikt, kāpēc tas tā ir noticis, bet mēs varam meklēt atbildi Dieva Vārdā. Piemēram, 107. Psalmā mēs redzam, Dievs ir dāvājis tautai glābšanu, bet tauta ir aizmirsusi Dievu. Dievs pieļauj grūtības un trūkumu, lai cilvēkiem atgādinātu: Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” /Mat 4:4/. Ikdienas skrējienā cilvēks aizmirst, ka Dievs viņam ir devis laiku, dzīvību un zemi, kas nes augļus ar kādu mērķi. Dievs aizvien uztur šo pasauli, tā dāvājot žēlastības laiku, lai glābtu to, kas ir grēka varā.

  1. Mozus grāmatā, 16. nodaļā Dievs aicina pieminēt verdzības gadus un ieraudzīt, cik tā ir liela dāvana, būt brīvam. Dažkārt cilvēki dzīves nozīmīgās lietas novērtē tikai tad, kad tās ir paņemtas prom. Grūtības un pārbaudījumi atgādina, ka daudzas lietas mūsu dzīvē ir Dieva dāvanas. Arī mūsu tautā būtu jāskan pateicībai par brīvību un dāvāto zemi. Mēs kā kristieši, varam apstāties un pārdomāt, cik neizmērojami liela ir pestīšanas dāvana.

Pļaujas svētki liek mums domāt arī par mūsu garīgo dzīvi un tās noslēgumu. Bībele runā par pļaujas laiku, kurā cilvēku dzīve reiz tiks izvērtēta līdzīgi, kā tiek izvērtēti kviešu kūlīši (Mat.13.nod.) Kāds būs vērtējums par mani? Vai tikšu atzīts par cienīgu? Cilvēku attiecības ar Dievu ir atkarīgas no tā, kā Dieva vārds tiek saņemts. Dieva Vārds atklāj grēku, bet tas nes arī Evaņģēliju, vēsti par grēku piedošanu. Jēzus saka:“Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi.” /Mat. 4:17/

Apustulis Pēteris raksta: Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet, ka visi nāktu pie atgriešanās.  /2.Pēt.3:9/ Dievs aizvien mums dāvā žēlastības laiku un Viņa vārds aizvien skan, lai arī mūsu tautā visi nāktu pie ticības.

Āmen.