Draudzes mācītājs Reinis Bikše

Jauns sākums

“Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā, ļoti agri, saulei lecot, tās gāja uz kapu un runāja savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?” Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts; tas bija ļoti liels. Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās. Viņš tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to vietu, kur Viņu nolika; bet noeita un sakait to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit, kā Viņš jums ir sacījis.” /Marka 16:1-7/

Mīļā draudze! 

Vai esat kādreiz domājuši, kā tas būtu, ja verētu pagriezt atpakaļ laiku un vērst par labu notikušo. Ja vien būtu iespējams visu sākt no jauna. Marka evanģēlijā lasām par sievām, kuras dodas pie Jēzus kapa un Marks nesteidzas uzreiz pie augšāmcelšanās prieka un cerības, bet ved mūs kopā ar sievām. Mēs sastopamies ar sievu un mācekļu izmisumu, sāpēm, neziņu, vainas sajūtu, bezcerību. Tā ir grēka realitāte, Dieva vārds saka: “grēka alga ir nāve” /Rom. 6:23/ un, ka “visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” /Rom. 3:23/  

Grēks ir ļoti konkrēts – tava un mana, katra cilvēka nepaklausība Dievam. Grēks nošķir no Dieva tuvuma tagad un mūžīgi. Kādreiz var šķist, ka nepaklausība ir tāda nevainīga, nekas traks, palūgšu piedošanu un būs nokārtots. Tomēr katrs grēks, katra mana un tava nepaklausība ir dārgi maksājusi. Apustulis Pēteris raksta: “Viņš /Jēzus/ uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.” /1.Pet. 2:24/  Katra cilvēka dzīvei virsū ir smagais un neizkustināmais grēka akmens, kuru mēs paši nespējam novelt, bezcerības un nolemtības akmens. Sievas sacīja: “Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?”. Grēka akmens, kas ņeļauj Dieva gaismai atspīdēt mūsu sirdīs.

Tumsa apsedza visu zemi, bet nu, šajā trešajā dienā, ausa kāda brīnišķīga gaisma. Agrs rīts, kad saules gaisma knapi ir pamanāma, bet sievām un visiem, kas šodien meklē Jēzu, Krustā sisto, tas pārtaps prieka un gaviļu rītā. No sievām mēs varam daudz mācīties. Evaņģēliji mums atklāj, ka viņas kalpoja Jēzum un bija līdzās arī ciešanu un Krusta ceļā. Viņām ir dārgs Jēzus vārds, Viņa klātbūtne.

Kā ir ar mums, vai arī mums ir dārgs Kristus vārds un Viņa tuvums? Pirms nedēļas Jēzus raudāja par Jeruzālemes pilsētu, jo daudziem Dieva žēlastība un Viņa tuvums bija vienaldzīgs.  Mūsu tautai ir dāvāta liela Dieva žēlastība, jo mums ir dotas brīvdienas Lielajā piektdienā, Klusajā sestdienā, Kristus augšāmcelšanās dienā.  Jā, pat šādi Dievs parāda savu žēlastību un pat kalendārā atzīmētās sarkanās dienas ir aicinājums būt Kristus tuvumā. Dievs uzrunā tevi un saka: “Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena.” /2.Kor. 6:2/ 

Pie kapa devās izmisušās sirdis un tām pirmajām atspīdēja augšāmcelšanās prieka un cerības gaisma. Sievas, kurām bija dārgs Kristus vārds, agri no rīta meklē Jēzu Kristu un kļūst par pirmajām augšāmcelšanās lieciniecēm. Iesākt agri no rīta, katru dienu ar nākšanu pie Jēzus. Kā? Tā vienkārši, ar to, kas mums ir Dieva dots. Sievas zināja, kur ir Jēzus Kristus, Viņas devās turp. Dievs ir atklājies Savā vārdā, dievkalpojumā, sakramentos, grēksūdzē. Iesāc dienu ar Dieva vārda lasīšanu, lūgšanu. Nebaidies no nesaprašanas lielajiem akmeņiem, nebaidies no grēka smaguma lielajiem akmeņiem, nebaidies no apkārtējo spriedumiem, bet kā toreiz, meklē Jēzu Kristu un tu piedzīvosi, ka Viņš jau ir novēlis visus akmeņus un nāk pie tevis. Jēzus atbild: “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs” /Jņ. 11:25/

Sievām atlika tikai pacelt acis un redzēt, ka no Jēzus kapa akmens ir novelts. Jēzus ir augšāmcēlies! Ticībā uz Jēzu Kristu, mēs piedzīvojam Viņa apsolījuma piepildījumu. “Redzi, kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” /2.Kor. 5:17/ Jēzus saka:“Redzi, visu Es daru jaunu.”/Atkl.21:5/ Viņā mums ir dota jauna dzīve, cerības pilna. Dievs Tas Kungs saka: “Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs” /Jes.1:18/

Eņģelis, pirmkārt, saka: “Nebīstieties! Nebīsties, Kristus rētas apliecina Dieva mīlestību, žēlastību, nebīsties nākt, baudīt Dieva mīlestību. Dieva vārds mūs iedrošina: “ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas.”/1Jņ 3:20/ “Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.” /Ebr. 4:16/ 

Eņģeļi sievām apliecināja Jēzus teiktos vārdus un mudināja šo labo vēsti nest tālāk citiem: “Bet noeita un sakait to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit, kā Viņš jums ir sacījis.” /Marka 16:6-7/ 

Tiem, kas piedzīvojuši augšāmcelšanās vēsti, ir dots uzdevums šo prieku nest tālāk citiem. Kristus tevi gaida, Viņš jau ir priekšā un ieaicina tevi jaunajā dzīvē, tā ir dzīve kopā ar Viņu. Augšāmcelšanās notikums dara mūs dzīvus Viņā.

Kristus ir augšāmcēlies !