Draudzes mācītājs Reinis Bikše

“Bet arī vēl tagad,” saka Tas Kungs, “griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām! Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ.” /Joēla 2:12-13/

Mīļā draudze, baznīcas gadā ir iesācies lielais gavēņa laiks. Gavēņa un ciešanu laiks ir nozīmīgākais laiks baznīcas gadā. Tajā pieminām mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanas, Viņa krusta nāvi un Augšāmcelšanos. Baznīcas liturģijā mēs nedziedam “Alleluja” un “Gods Dievam augstībā”, ievērojam atturību un savu skatu vēršam aizvien vairāk uz Kungu Jēzu.

Vai nav tā, ja mums dārgs un mīļš cilvēks ir nopietnos dzīves pārbaudījumos un ciešanās, arī mēs dzīvojam tam līdzi. Tādos kritiskos brīžos nevēlamies izklaidēties, pat nevēlamies īsti ēst vai ēdam tikai tik, cik nepieciešams, lai izdzīvotu. Mēs dzīvojam līdzi, jo mīlam.

Vai nav zīmīgi, ka apustulis Jānis saka, ka Dievs uz mums savu mīlestību parāda caur savu Dēlu Jēzu Kristu. “Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.”  /1.Jāņa 4:19/ Nav lielākas mīlestības par Kristus mīlestību, nav stiprākas, drošākas mīlestības par Viņa mīlestību. “Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.” /1. Jāņa 4:16/

Tādēļ ticīgam cilvēkam, šis laiks ir atšķirīgs un piepildīts ar uzmanību, godbijību un jā,  ja tas nepieciešamas, arī atturēšanos no ārējām lietām. Šajā ceļā esot, mēs apjaušam, ka paši savā spēkā šo ceļu nespējam iet. Jēzus mācekļus pirms Krusta nāves aicināja palikt nomodā un lūgt, bet: “atrod tos guļam un saka uz Pēteri: “Tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar Mani nomodā? Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā, gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja.” /Mateja 26:40/

Pelnu trešdiena atgādina to, ko piedzīvoja mācekļi, ka grēka dēļ esam vāji un nespējam pat vienu stundu būt līdzās.  Pelnu trešdienā tiek teikts: “ņem vērā cilvēk, ka no pīšļiem tu esi ņemts, par pīšļiem tev atkal jāpaliek.” /1.Mozus 3:19/ Skaudra patiesība, Dieva Vārds, kas brīdina, ka grēka alga ir nāve.

Te nāca prātā nesen redzētais  uz ielām. Sniegam nokūstot, šur un tur atklājas ne pārāk patīkami skati. Izrādās, baltajā sniegā ir daudz atkritumu. Uzreiz to nevar patiekt, tā arī gavēņa laikā, kad esam Kristus Krusta gaismā, atklājas aizvien skaidrāk, cik daudz grēku, atkritumu ir mūsu sirdīs. Nav cerība cilvēkā pašā, jo visi ir grēkojuši, tādēļ Dievs caur Joēlu saka: “Bet arī vēl tagad,” saka Tas Kungs, “griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām!” Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva!”/ Joēla 2:12/

Vecajā Derībā, Dievs caur praviešiem skaidri saka mums visiem – “jūs dzīvojat grēkā”  un vienīgais ceļš, ir atgriezties no grēkiem ar gavēni, asarām, nožēlu un sērām. Ķēniņš Ahaba Vecajā Derībā gavē, jo apzinājās savu grēku un tā izrādīja savu nožēlu. /1.Ķēniņa21,27/ Jona sludināja Ninivē atgriežsanos no grēkiem un visa tauta ietērpās maisos un gavēja. /Jonas 3:5-10/ Ķēniņš Dāvids, kad bija grēkojis, gavēja Dieva priekšā. Patiess gavēnis meklē un sauc pēc Dieva žēlastības. Tādēļ Dievs saka: “saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva!” /Joēla 2:12/ Patiess sirds sauciens pēc Dieva glābšanas. Gavēnis nav tievēšanas un svara nomešanas rīks pirms vasaras sezonas.  Dievs saka: “Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit.” /Jeremijas 29:13/

Cik daudz gavēt, lai būtu pietiekoši, lai varu būt drošs, ka ir piedots? Te labi atcerēties, ka ar gavēni nevar nopelnīt grēku piedošanu.  Caur gavēni cilvēks nespēj sevi pestīt, jo to ir paveicis Dievs, caur savu Dēlu Jēzu Kristu. Pāvils raksta: “Bet, kad atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju,  lai, Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki.” /Titam 3:4-7/

Tā ir liela Dieva žēlastība, būt Viņa Krusta ceļā – svēttapšanas ceļā. Gavēņa laiks ir īpašs laiks, kurā varam Dieva vārda gaismā un lūgšanā no sirds saukt uz Kungu Jēzu – “Esi man grēcniekam žēlīgs!” Saņēmuši Viņa žēlastību, paliksim Viņa mīlestībā, kā Pāvils saka: “Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu atmetams.” /1.Korintiešiem 9:27/