Ekumēniskais krusta ceļš Cesvaines ev. lut. baznīcā. 2012.gada 25.janvārī.